פורים- פתגמים חכמים לפורים

"פתגמים חכמים לפורים". פתגמים המובאים מפסוקי המגילה ומהמשניות במסכת מגילה המוסברים באופן שונה ומבריק סוג של "וורטים לפורים"...

פתגמים חכמים לפורים

 

"הקורא את המגילה למפרע – לא יצא!"

 

מבאר הבעל שם טוב בדרך צחות:

מי שסובר שהנס היה אז ולא עתה הרי שלא יצא ידי חובה...

 

ומוסף בעל המאור עיניים:

בפורים הוא עת וזמן מפלת עמלק גם עתה בכל דור ודור הוא מפלת רשעי אומות העולם...

 

 --------------------------------------------


 

"והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור..."

 

הרב הקדוש מבארדיטשוב אמר פעם:

בפורים נתגלה שאפילו לאחר חיתום גזר הדין יכולים ישראל לפתוח כל השערים בתפילה, ושום מחיצה אינה מפסקת בינם לאביהם שבשמים.

 

 

----------------------------------------------- 


"והשתייה כדת אין אונס"

 

גדולת מרדכי מבאר את הפסוק באופן הבא:

 אם "השתייה (היא) כדת" של תורה - לקיים מצוות שמחה ומשתה מתוך יראת שמים, אזי "אין אונס" – ינצל שלא להיכשל חס ושלום שלא לקיימה מחמת אונס...

 

 

-------------------------------------------- 


"וגם חרבונה זכור לטוב..."

 

מובא ב'שער יששכר':

בפורים יש מדריגה שיכול כל איש ואיש להתקרב אל הקדושה ואפילו מי שהוא בבחינת הנקרא "רשע" - , שבפורים כולם זכורים לטוב...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏