פורים- פתגמים חכמים לפורים

"פתגמים חכמים לפורים". מבחר "אמרות חזל לפורים" פתגמים המובאים מפסוקי המגילה ומהמניות במסכת מגילה המוסברים באופן שונה ומבריק סוג של "וורטים לפורים"...

פתגמים חכמים לפורים

 

"הקורא את המגילה למפרע – לא יצא!"

 

מבאר הבעל שם טוב בדרך צחות:

מי שסובר שהנס היה אז ולא עתה הרי שלא יצא ידי חובה...

 

ומוסף בעל המאור עיניים:

בפורים הוא עת וזמן מפלת עמלק גם עתה בכל דור ודור הוא מפלת רשעי אומות העולם...

 

 --------------------------------------------


 

"והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור..."

 

הרב הקדוש מבארדיטשוב אמר פעם:

בפורים נתגלה שאפילו לאחר חיתום גזר הדין יכולים ישראל לפתוח כל השערים בתפילה, ושום מחיצה אינה מפסקת בינם לאביהם שבשמים.

 

 

----------------------------------------------- 


"והשתייה כדת אין אונס"

 

גדולת מרדכי מבאר את הפסוק באופן הבא:

 אם "השתייה (היא) כדת" של תורה - לקיים מצוות שמחה ומשתה מתוך יראת שמים, אזי "אין אונס" – ינצל שלא להיכשל חס ושלום שלא לקיימה מחמת אונס...

 

 

-------------------------------------------- 


"וגם חרבונה זכור לטוב..."

 

מובא ב'שער יששכר':

בפורים יש מדריגה שיכול כל איש ואיש להתקרב אל הקדושה ואפילו מי שהוא בבחינת הנקרא "רשע" - , שבפורים כולם זכורים לטוב...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏