כי תשא- בניין של אש

ית יהודה' לשאלות: מדוע היה קושי למשה בעניין מחצית השקל עד שהיה צריך להראות לו מטבע של אש?!, ועוד לשם מה ציווה הקב"ה שיביאו לו תרומה, הלא 'לי הכסף ולי הזהב נאום ה'?!...

בניין של אש

 

"זה יתנו..."

 

רש"י מבאר:

'הראה לו כמין מטבע של אש ואמר לו כזה יתנו'.

 

שואל הספר 'שארית יהודה':

מה נתקשה משה בזה שהיה צריך להראות לו מטבע של אש?!

ועוד לאיזה צורך ציווה הקב"ה שיביאו לו תרומה, הלא 'לי הכסף ולי הזהב נאום ה'?!

 

והוא משיב:

הנה זה היה מחסדי ה' יתברך, שהרי בעת החורבן כילה חמתו על העצים ועל האבנים, ולולא זאת היה ח"ו יוצא הקצף על שונאיהם של ישראל.


הדבר התאפשר רק בשל העובדה שנתנו ישראל את נדבה מכספם לבניין המשכן, על כן הייתה היכולת ליקח זאת כופר לנפשם.

 

וכאשר אמר הקב"ה שיתנו מחצית השקל "לכפר על נפשותיכם" הבין משה שעתיד המקדש ליחרב בעוונותיהם של עם ישראל, נתקשה משה ונצטער על זה, על כן הראה לו הקב"ה מטבע של אש להפיס דעתו שאף שיחרב בית המקדש, הרי גם עתיד הוא להיבנות באש...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏