כי תשא- אמת של מידת הרחמים

האדמור מפראמישלאן - רבי מאיר מפראמישלאן זצ"ל להבנת מידת "ואמת" - שהיא לכאורה דין ואיך היא נמצאת בין י"ג מידות הרחמים?!...

אמת של מידת הרחמים


"...ורב חסד ואמת..."

פעם בא אחד לפני רבי מאיר מפראמישלאן זצ"ל, שהיה לבוש ב"איצטלא דרבנן" - במלבושי כבוד כדרך הצדיקים, אך רבי מאיר הכיר בו שאין תוכו כברו, ובפנימיותו אינו אלא בור ריק מתוכן...

 

 אמר לו הרב תמיד הייתה לי שאלה:

הכיצד בין י"ג המידות של רחמים יש את מידת "וֶאֱמֶת", ולכאורה צריך להבין

איך זה שייך למידת הרחמים, הלא להיפך אם ידקדקו עם האדם לפי מה שהוא באמת, מי יצדק לפניו בדין?!

 

אבל כעת מצאתי את התשובה:

לפעמים יש אחד שלובש עצמו כמו רבי, ולפי לבושו היה הקב"ה לדקדק עמו כמו עם הצדיקים שמדקדקים עמהם כחוט השערה, אך הקב"ה ברוב רחמיו מסתכל על האמת ויודע שזה אינו צדיק לכן אינו מדקדק עמו כמו עם הצדיקים...

 

וזוהי מידת הרחמים של "ואמת" שהקב"ה מדקדק עמו כמו שהוא באמת...





© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏