תצווה- מסירות נפש למען ישראל

לולא שלו לא יוזכר שמו בתורה? והן אמנם שקללת חכם אפילו על תנאי באה, אבל ישנם עוד הרבה פרשית בתורה, ומדוע דווקא בשבוע שחל בו ז' אדר לא מזכר שמו?! ובפרט שביום ההילולא יש עניין להזכיר שמו של הנפטר?!

מסירות נפש למען ישראל

                         

"ואתה תצוה..."

 

בעל הטורים כתב:

"ואתה תצוה - לא הזכיר משה בזה הסדר, מה שאין כן בכל החומש, שמשעה שנולד משה אין סדר שלא הוזכר בה. והטעם משום שאמר מחני נא מספרך אשר כתבת (להלן בפרק לב, פסוק לב) וקללת חכם אפילו על תנאי באה, ונתקיים בזה".

 

 מובא בשם הגאון מוילנא זצ"ל:

שלכן מרומז ענין זה דווקא בפרשת תצווה כיון שתמיד חל ז' אדר בפרשה זו. וכרמז לזה נעדר שמו של משה רבינו מהפרשה.

 

נשאלת השאלה:

מדוע נענש משה שבעת שחל ההילולא שלו לא יוזכר שמו בתורה? והן אמנם שקללת חכם אפילו על תנאי באה, אבל ישנם עוד הרבה פרשית בתורה, ומדוע דווקא בשבוע שחל בו ז' אדר לא מזכר שמו?!

ובפרט שביום ההילולא יש עניין להזכיר שמו של הנפטר?!

 

מביא בספר 'ציוני תורה':

שיתכן לומר בדרך אפשר שכאן הרי אין זה עונש גמור, אלא כתוצאה ממה שמסר משה את נפשו עבור כלל ישראל, ואמר "מחני נא מספרך".

ובכך, הרי זכות היא בשביל משה שלא יוזכר שמו על עניין מסירות נפש לכלל ישראל, ודווקא ביום הילולא שלו, מתעורר על ידי זה מסירות נפשו של משה "רעיא מהימנא" עבור צאן מרעיתו.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏