בשלח- הדמיון והניסיון

"פרשת בשלח משל". משל ונמשל לפרשת השבוע בשלח" של הסבא מנובהרדוק זצ"ל להורות האיך דרכנו תהיה סלולה לפנינו כמישור להתעלות רוחנית ולעליה בדרך ה' מעצם העובדה שהניסיון אינו אלא דמיון בלבד!

הדמיון והניסיון

 

"למען אנסנו הילך בתורתי"

 

"בקובץ "למען אנסנו" הוא קובע ש: הניסיון אינו אלא דמיון בלבד!.

 

הסביר זאת הסבא מנובהרדוק זצ"ל בדרך של משל:

 בדרך הילוכו ביום השבת, נתקל אדם במטבע נוצצת אשר נראתה לו כמטבע של זהב. מיד החל לחקור אחרי היתרים שונים כדי לטלטלה, אף על פי שהיא מוקצה, כי הוא חפץ מאד לזכות במציאה זו.

 

והנה, הזדמן למקום חלפן מומחה, בקי בטיבן של מטבעות, הוא התבונן במטבע וקבע באופן ברור על פי ראייה, שאין מטבע זה אלא אסימון שאין לו כל ערך.

 

מיד רווח לו למוצא והוא הסתלק מן המקום...

הניסיון שהיה לו לפני שעה קלה נעלם מיד לנוכח דבריו של המומחה.

 

כך גם הניסיונות בעולם הזה:

הניסיון קיים כל עוד אנו סבורים שאמנם מטבע זהב מונח לפנינו.

בשעה זו תבער בנו אש היצר ונחפש היתרים שונים ומשונים כדי להתיר לנפשנו את תאוותיה.

 

לעומת זאת, אם נסיר את המסווה מעל פני היצר, ונוכיח לעצמנו ולזולתנו שכל הניסיונות הינם דמיון ותו לא.

 

אם נחדיר ללבנו שמטבע הזהב אינה אלא אסימון נוצץ ואין לה כל ערך, מיד כל הניסיונות ייעלמו ודרכנו תהיה סלולה לפנינו כמישור להתעלות רוחנית ולעליה בדרך ה'...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏