בשלח- חכמולוג? לא עם הקב"ה!...

"פרשת בשלח סיפור עם מוסר השכל". פרעה חשב להתמודד עם בני ישראל באופן של "הבה נתחכמה לו" - ביקש להתחכם למושיעם של ישראל - לקדוש ברוך הוא. סיפור המביא לתובנה שלא ניתן להתחכם עם הקב"ה...

 חכמולוג? לא עם הקב"ה!...

 

"וירדפו מצרים ויבאו אחריהם כל סוס פרעה רכבו ופרשיו אל תוך הים".

 

הגמרא במסכת סוטה (דף יא.) מסבירה:

שכשביקש פרעה לאבד את ישראל, נאמר: "הבה נתחכמה לו" (שמות א, י( הוא בעצם ביקש להתחכם למושיעם של ישראל - לקדוש ברוך הוא.

 

ידע פרעה שמשפטי ה' הם במידה כנגד מידה (סוטה ח ע"ב), ולפיכך גזר להטביע תינוקות ישראל ביאור, משום שכבר נשבע הקדוש ברוך הוא שאינו מביא מבול לעולם (בראשית ט, יא) ולא הבין שהקדוש ברוך הוא לא צריך להביא עליו מבול להטביעו, אלא הוא יכנס לים סוף מרצונו, ידהר לקראת אובדנו!

 

דוגמה לזה מספרים:

שגביר אחד תמה באזני ה"חפץ חיים" זצ"ל: "אומרים שהקדוש ברוך הוא יכול לרושש ולהעשיר ברגע אחד. אצלי, איני רואה כיצד?! - יש לי אחוזות ונחלות, יש לי בתי חרושת ומניות, יש לי השקעות בחוץ לארץ ופיקדונות בבנקים..

אני מבין שבשלבים, שלא נפתח פה חלילה, יתכן ייתכן שאתרושש. אבל ברגע אחד, כיצד?!

 

 חייך ה"חפץ חיים": "טוען אתה שבלתי אפשרי ליטול ממך כל הונך ברגע אחד, ניחא. אבל אפשר ליטול אותך מהונך ברגע אחד!"...

 

הגביר החוויר. דבר זה, לא עלה בדעתו...

 

כן היה ביציאת מצרים:

פרעה טען שהקדוש ברוך הוא נשבע שלא יביא עוד מבול מים לעולם, ולכן מחוסן הוא מפני ענישה של 'מידה כנגד מידה' על הטבעת ילדי ישראל ביאור, ניחא, אבל אותך הקב"ה יכול להביא לתוך המים - על כך לא חשב... 
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏