בא- וורטים לפרשת בא

"וורטים לפרשת בא". "ויקם פרעה לילה" מבאר רש"י: "ממיטתו" מה חידש לנו כאן רש"י? מה זה משנה אם קם מכיסאו או ממיטתו?!... "ההבדל בין יום הכיפורים לקרבן פסח". ולמה האבא צריך לעשות את קרבן פסח בעצמו?...

וורטים לפרשת בא

 

"ויקם פרעה לילה"

 

מבאר רש"י: "ממיטתו"

 

 נשאלת השאלה:

מה חידש לנו כאן רש"י? מה זה משנה אם קם מכיסאו או ממיטתו?

 

בעל "חידושי הרי"ם זצ"ל השיב:

אלא רש"י השמיע לנו כאן דבר גדול. ה"משכילים" בימינו  מתפארים כי הם אפיקורסים (לא מאמינים בכוח עליון) אולם דבריהם הם הבל, כי רק אם יחושו קצת כאב או חולי, מיד יעמדו בתפילה ויאמרו תהילים, או להבדיל יפנו אל אובות ויידעונים.

 

למעשה, הם פורקי עול ולא אפיקורסים. פרעה היה שונה. פרעה היה אפיקורס אמיתי.

 

במו עיניו הוא נוכח לדעת כי כל המכות עליהן הודיע משה התקיימו כולן אחת לאחת, ובו ביום משה מתרה בו שנית "ומת כל-בכור, בארץ מצרים מבכור פרעה היושב על-כסאו, עד בכור השפחה אשר אחר הרחיים, וכל בכור בהמה. והייתה צעקה גדלה, בכל-ארץ מצרים, אשר כמוהו לא נהיתה, וכמהו לא תוסיף", ובכל זאת פרעה שהיה בכור לא היסס ללכת לישון על מיטתו בלילה בלב שקט, ורק לשמע הצעקות בארץ מצרים הוא קם...

 

 

-------------------------------------------

 

 

"כל בן נכר לא יאכל בו"

אל תפילת יום הכיפורים מצרפים אפילו את פושעי ישראל, בתחילת היום הקדוש נהוג בכל תפוצות ישראל להכריז, כי על דעת המקום ועל דעת הקהל מתירים להתפלל עם העבריינים.

 

לא כן בעת אכילת קרבן פסח, אז אנו מרחיקים מאתנו את אותם פושעים, שכן על הפסוק "כל בן נכר לא יאכל בו" דרשו חז"ל, כי הפסוק מדבר במי שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים.

 

מבאר האדמו"ר מקוצק זצ"ל

כאשר בא פושע מפושעי ישראל והוא מביע את רצונו להשתתף בעבודת יום הכיפורים, לקבל על עצמו להתענות בחמישה עינויים, ולהתנזר מאכילה ומשתיה, אות הוא כי רצונו לשמים, ואז ודאי מן הראוי לצרפו.

 

לא כן המומר, אשר מריח את ריחו הטוב של צלי הפסח, והרי הוא מביע את רצונו להצטרף אל חבורת האוכלים כדי לענג את כריסו – לזה נאמר כי יישאר במקומו.

 

מי שבא ליהדות בגלל ריח טוב או בגלל טעם ערב, טוב לו שלא יבוא ואין מן הראוי לצרפו

 

 

 

 

----------------------------------------------------------

 


"קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל"

 

אמר הרה"ק המגיד מטשערנאביל זצוק"ל:

'קדש לי', כשאדם רוצה להתקדש לה' יתברך, אזי 'כל בכור', צריך להחזיק כל אחד מישראל במעלה יותר ממנו, וצריך להיות במידת הענווה


וגם 'פטר כל', כשפותח את פיו לדבר דיבורים, 'רחם בבני ישראל' יהיו רק דיבורים שהם להמשיך חסדים ורחמים כל כלל ישראל...

 

 

 

----------------------------------------------------------

 


"והיה כי ישאלך בנך מחר לאמור מה זאת ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדים"

 

 מובא בכתב סופר פירוש נחמד:

כאשר הבן רואה את אביו שעוסק בפסח בעצמו, שואלו "מה זאת?" – "אבא למה אתה לא נותן לעבדים ולמשרתים שיתעסקו בעסק זה?!"

 

עונה לו אביו: "בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים" כמו שדרשו חז"ל "אני ולא מלאך" רק הקב"ה בכבודו ובעצמו, ולכן גם אני בעצמי עוסק בעסק זה ולא ע"י שליח...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏