וארא- לא לבוא לידי גאווה

"סיפור חסידי לפרשת וארא". שסיפר הרב מרדומסק על מעשה מהבעש"ט בשעה שניסה את תלמידו, ומשזה עמד בניסיון גילה לו שרק ניסיון הוא זה... והקשר לפרשת השבוע - וארא למזימתו של פרעה ולעמידה של משה ואהרון בפיתוי...

לא לבוא לידי גאווה

 

"תנו לכם מופת"

 

סיפר פעם הרב מרדומסק מעשה מהבעש"ט:

פעם אחת הפציר הבעל שם טוב באחד מתלמידיו שיקבל עליו רבנות, ולא הסכים התלמיד. 

הראה הבעל שם טוב פנים של כעס עליו: "הייתכן? אני רוצה לתת לך מקום מנוחה, שתוכל לישב על התורה ועל העבודה בתור רב, ואינך רוצה?! הרי זה סימן שאינך מתמיד בלימוד, ואינך רוצה לקבל עליך עול תורה!"

 

והתלמיד באחת: "לא! אינני רוצה להיות רב!".

 

אז גילה לו הבעל שם טוב, כי רצה רק לנסות אותו...

 

ובכן הסביר הרב מרדומסק – שלצדיקים הגדולים מראים לפעמים מן השמים גדלות של אותות ומופתים, והכוונה היא לניסיון לראות אם יגבה ליבו וירום ויתגאה, ויתרשל על ידי זה מעבודת הבורא.

 

ניסיון כזה היה גם אצל משה רבינו עליו השלום, שאמר לו ה': "ואעשה אותך לגוי גדול" (שמות לב, י), ואם היה שומע ומסכים לזה היה נאבד ח"ו, שלא היה אלא לניסיון, אבל משה רבינו עמד בינסיון ואמר "ואם אין מחני נא מספרך!"...

 

וראיה לזה מפרשת השבוע פרשת וארא:

 

זהו מה שאמר הכתוב "כי ידבר אליכם פרעה לאמור תנו לכם מופת, קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין"

שלא מובן: מה הלשון אומר "תנו לכם מופת"?

 

אלא שפרעה ידע שאם יהיו למשה ואהרון התנשאות וגאווה לא יוכלו לגאול את ישראל, כי גאולת ישראל באה רק מתוך שבירת הלב, כמו שכתוב (שמות ב כג): "ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו" ורק אז "ותעל שועתם"...

 

רצה פרעה במתכוון לבקשם שיתנו מופת, כדי שע"י זה יבואו לידי התנשאות וגאות, ולכן אמר "תנו לכם מופת", שתדעו בעצמכם כי בעלי מופת אתם.

 

לפיכך ציווה הקב"ה לעשות מופת שהמטה ייהפך לתנין, לרמוז על הנחש הקדמוני שרצה להביא את חוה לידי חטא זה של גאווה ממופתים, ואמר לה "והייתם כאלוקים" - שתוכלו לברוא עולמות באותות ומופתים, ולכן תעשו מהמטה תנין, להיות לכם לזיכרון לבלי לבוא לידי גאווה על ידי המופתים...

 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏