תצווה- להיות כהן גדול

להתגייר בשביל להיות כהן גדול וללבוש בגדי כהונה. כיצד ענו לו בית שמאי וכיצד ענוהו בית הילל. ומסקנתו לבסוף...

להיות כהן גדול 

"ואלה הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד.."

מעשה בנכרי אחד שהיה עובר מאחרי בית המדרש, והנה שומע הוא קול סופר שהיה אומר: "ואלה הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד..".  

שאל אותו גוי: הללו למי?  אמרו לו: לכהן גדול. 

אמר אותו נכרי בעצמו, אלך ואתגייר, בשביל שישימוני כהן גדול.  

בא לפני שמאי, אמר לו: גיירני על מנת שתשימני כהן גדול. דחפו באמת הבנין שבידו. 

בא לפני הילל - גיירו.  אמר לו: כלום מעמידין מלך אלא מי שיודע טכסיסי מלכות? לך למוד טכסיסי מלכות. 

הלך וקרא, כיון שהגיע "והזר הקרב יומת", אמר לו: מקרא זה על מי נאמר?  אמר לו: אפילו על דוד מלך ישראל.

נשא אותו גר קל וחומר בעצמו: ומה ישראל שנקראו בנים למקום, ומתוך אהבה שאהבם קרא להם "בני בכורי ישראל" - כתוב עליהם "והזר הקרב יומת", גר הקל שבא במקלו ובתרמילו - על אחת כמה וכמה! 

בא לפני שמאי, אמר לו: כלום ראוי אני להיות כהן גדול? והלא כתוב בתורה והזר הקרב יומת! 

בא לפני הלל, אמר לו: "ענוותן הלל, ינוחו לך ברכות על ראשך שהקרבתני תחת כנפי השכינה" [שבת לא א].
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏