שמות- כוח הצדקה הפך את הכול!

"רעיון מפרשת שמות" על הדרך שבה פעלו המיילדות, כששמעו את הגזירה הרעה שנגזרה על ישראל והבינו שמידת הדין מתוחה עליהם... איך הצליחו המיילדות להפוך את מידת הדין למידת הרחמים?!...

כוח הצדקה הפך את הכול!

 

"וַתִּירֶאןָ הַמְיַלְּדֹת אֶת הָאֱלֹוקִים, וְלֹא עָשׂוּ כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר אֲלֵיהֶן מֶלֶךְ מִצְרָיִם, וַתְּחַיֶּיןָ אֶת הַיְלָדִים"

 

במדרש מובאת שאלה על הפסוק הזה:

"וכי מאחר שלא עשו כאשר דיבר אליהן, אין אנו יודעין שקיימו את הילדים, למה הוצרך הכתוב לומר 'ותחיין את הילדים'?!.


יש קילוס בתוך קילוס, לא דיין שלא קיימו את דבריו, אלא עוד הוסיפו לעשות עמהם טובות: יש מהם שהיו עניות, והולכות המיילדות ומגבות מים ומזון מבתיהם של עשירות, ובאות ונותנות לעניות, והן מחיות את בניהן, הוא שכתוב ותחיין את הילדים"

 


ומבאר הספר 'ישמח משה' בפרשת שמות:

שרצו המיילדות על ידי מצות הצדקה והגמילות חסדים שהרבו בישראל, להפוך את מידת הדין לרחמים.

 

ומבאר על פי דברי הרב המשנה למלך זצ"ל בפרשת דרכים (דרוש שמונה עשר), בפסוק (תהלים סא, ח) "ישב עולם לפני אלוקים חסד ואמת מן ינצרוהו", דהיינו (על פי מסכת עירובין פו.):

 

אימתי 'ישב עולם לפני אלוקים', שהיא מידת הדין, וכיצד יתקיים העולם במידת הדין?. – כאשר 'חסד ואמת מן ינצרוהו', שעל ידי חסד וצדקה מתהפכת מידת הדין למידת הרחמים.

 


 ועל פי זה ביאר בפסוקי פרשתנו:

"ויאמר מלך מצרים למיילדות...אם בן הוא והמיתן אותו", וכששמעו המיילדות הגזירה הרעה שנגזרה על ישראל, הבינו שמידת הדין מתוחה עליהם...

 

 לפיכך "ותיראנה המיילדות את האלוקים" - היינו שיראו וחרדו מפני מדת הדין המתוחה עליהם, וחשבו מזימות כיצד יוכלו להפכה לרחמים.

 

לכן לא זו בלבד שלא עשו כאשר דיבר אליהם מלך מצרים, שזה ברור... אלא אף גם זאת עשו "ותחיין את הילדים", קילוס בתוך קילוס, מספקות להם מים ומזון, והוסיפו להם טובות, הולכות ומגבות מים מן העשירות לעניות... – הכול כדי להפוך את מידת הדין לרחמים, על ידי הצדקה וגמילות חסדים שהרבו בישראל.

 

ואכן בכוחה של צדקה "וייטב אלוקים", רצה לומר אלוקים שהוא דין הטיב לישראל, על ידי המיילדות שהפכוהו לרחמים ולפיכך "וירב העם ויעצמו מאוד"...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏