ויחי- לא לצפות לגמול

"סיפור עם הבעל שם טוב" המתאר כיצד הצליח עשיר נדבן לחמוק מגמול התודה של העניים בני עירו.. ומדוע אמר הבעל שם טוב על קמצן העיר - "אשריו ואשרי חלקו"...

 לא לצפות לגמול


"ועשית עמדי חסד ואמת"

 

מבאר רש"י:

" חסד שעושין עם המתים הוא חסד של אמת, שאינו מצפה לתשלום גמול"

 

בעיר אחת היה עשיר מופלג שהיה נודע ל"קמצן העיר" אפילו פרוטה אחת לא נתן לעני.

 

עקב זאת היה שפל ומבוזה בעיני בני העיר באותה עיר היה אדם הרחוק מעשירות שהיה פזרן גדול לצדקה, והיה דואג לכל צורכי עניי העיר.

 

לימים נפטר העשיר הקמצן מיד למחרת כשבאו העניים לנדיב השיבם ריקם וגילה להם שכל מה שנתן היה מכספו של העשיר שמת, שמכיוון שלא רצה ליהנות מכבוד המצווה והיה חפץ שהמצווה תהיה בלא שום אבק פניה זרה לכן, העדיף שיחזיקוהו לקמצן וישפילוהו, ואת כספו חילק באמצעות ידידו.

 

כששמע הבעל שם טוב את תכסיס העשיר, התפעל ואמר: "אשריו ואשרי חלקו"...

 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏