ויגש- מי יכול לפתוח ישיבה?

"דבר תורה ויגש". מדוע בחר יעקב אבינו לשלוח את יהודה לבנות לו ישיבה בארץ גושן? הרי השבט שהקדיש עצמו לתורה היה שבט לוי -הוא הרבה יותר מתאים?!...

מי יכול לפתוח ישיבה?

 

"ואת יהודה שלח להורות לפניו גשנה"

 

מבאר רש"י -  לייסד ישיבה.

 

שאל הרב מפוניבז' זצ"ל:

והלא השבט שהקדיש עצמו לתורה היה שבט לוי כפי שאומרת הגמרא (סנהדרין לג ע"ב): "שבט לוי, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל (דברים לג, י), כמו שכתב הרמב"ם (סוף הלכות שמיטה ויובל).

 

גם על יששכר, נאמר (דברי הימים א יב, לג): "ומבני יששכר יודעי בינה לעתים, לדעת מה יעשה ישראל"

 

אם כך, מדוע שלח יעקב אבינו את יהודה למה לא שלח את לוי או יששכר?!

 

השאלה מתחזקת על פי הגמרא (יומא כח ע"ב) שאומרת:

אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר: "ואברהם זקן" ואין זקן אלא שקנה חכמה.

יצחק אבינו זקן ויושב בישיבה, שנאמר: "ויהי כי זקן יצחק" (בראשית כז, א).

יעקב אבינו זקן ויושב בישיבה, שנאמר: "ועיני ישראל כבדו, מזקן" (בראשית מח, י).

 

מימיהם של אבותינו לא פסקה ישיבה מהם, היו במצרים ישיבה עמהם, שנאמר: "אספה לי שבעים איש מזקני ישראל" (במדבר יא, טז)

 

 וכתב הרמב"ם (הלכות עבודה זרה פ"א ה"ג):

"היה [אברהם אבינו) מהלך וקורא ומקבץ העם... עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות ושתל בלבם העיקר הגדול הזה [האמונה בה'] וחיבר בו ספרים והודיעו ליצחק בנו ולמדו, ויצחק הודיעו ליעקב ומינהו ללמד לכל הנלוים אליו, ויעקב אבינו לימד בניו כולם והבדיל לוי ומינהו ראש והושיבו בישיבה ללמד דרך השם" הרי שלוי היה ראש הישיבה, ומדוע שלח את יהודה ליסדה?!

 

הרב מפוניבז' הביא על כך תשובה מופלאה:

"אסביר לכם מדוע נבחר יהודה - כשיוסף התגולל על האחרים והאשימם כמרגלים, אסר את שמעון ודרש שיורידו אליו את בנימין, התקומם יעקב אבינו: "אותי שיכלתם, יוסף איננו ושמעון איננו ואת בנימין תיקחו?! - לא ירד בני עמכם".

 

בינתיים הכביד הרעב, ויעקב אבינו מבקש שירדו להביא אוכל. אמרו: איננו יכולים, בלי בנימין. התערב יהודה ואמר: "אנכי אערבנו מידי תבקשנו, אם לא הביאתיו אליך והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים!"

 

לא מובן - הלא עמדו להיכנס ללוע הארי. להתייצב בפני המשנה למלך העוין, שהתגולל עליהם בעלילת שווא, והכוח והממשלה בידו - ואיך מתחייב יהודה בדבר שאינו בידו ובכוחו? איך ערב הוא לכך?!

ועובדה, שערב, והתחייב.

וכשהתרגשה על בנימין עלילת הגניבה הציע את עצמו, כעבד תחתיו, ובסופו של דבר החזירו כהתחייבותו.

 

סיים הרב ופסק: אדם שמוכן להתחייב ולערוב אף לדברים שמעבר ליכולתו ולכוחותיו, הוא שיכול ומסוגל לפתוח ישיבה!...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏