ויגש- סודו של יעקב

"וורט לפרשת ויגש". איזו שייכות יש בין אמירתו של יוסף "אני יוסף" לשאלה הנלווית "העוד אבי חי"?! ועוד, מדוע מיד לאחר שנתוודע יוסף לאחיו קטע את המשך דבריו בשאלה על אודות אביו?! ביאור נפלא של ספר עצי הלבנון...

סודו של יעקב

 

"ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי"

 

שואל הספר 'עצי לבנון' שאלה:

איזו שייכות יש בין אמירתו של יוסף "אני יוסף" לשאלה הנלווית "העוד אבי חי"?! ועוד, מדוע מיד לאחר שנתוודע יוסף לאחיו קטע את המשך דבריו בשאלה על אודות אביו?!

 

בפשטות היה מקום לפרש ולומר שהדבר נובע מרוב חיבתו של יוסף ליעקב, שלכן לא יכול היה לעצור ברוחו ומיד לאחר שהתגלה לאחיו היה מוכרח לקטוע את דבריו ולשאול בשלום אביו. אולם דבר זה לא מסתבר, שכן כבר בעבר שאל את אחיו בשלום אביו - "וישאל להם... השלום אביכם הזקן... העודנו חי?!"

 

ומשיב ספר "עצי לבנון":

בשעה שהתגלה יוסף לאחיו חפש במה יוכל להוכיח להם כי כנים דבריו ואין הוא מרמה אותם.

בתחילה הראה להם כי הוא מהול, כפי שאומר רש"י: "גשו נא אלי - ראה אותם נסוגים לאחור, אמר: עכשיו אחי נכלמים, קרא להם בלשון רכה ותחנונים והראה להם שהוא מהול".

 

אולם, עדין לא הייתה בכך ראיה ניצחת, שכן כל המצרים היו נימולים.

 

אז ניסה יוסף להוכיח להם כי הוא אחיהם האובד, שהנה הוא מדבר בלשון הקודש. אך גם הוכחה זו אינה מלמדת בוודאות כי האיש הניצב מולם הוא אחיהם האובד, שהרי גם איש מצרי יכול ללמוד את שפת היהודים.

 

לכן, כדי להוכיח לאחיו כי אכן הוא יוסף אחיהם, מצא יוסף עצה חכמה.

אמר להם יוסף, שלפני מכירתו ספר לו אבא שמובטח לו מפי הקב"ה שאם כל ילדיו יחיו הוא לא יראה פני גיהנום, אולם אם ימות אחד מהם - בטלה ההבטחה.

סוד זה - אמר יוסף לאחיו - אבינו יעקב גילה לי ולא לכם.

 

ואכן, האחים לא ידעו דבר זה והוא נתגלה להם רק לאחר שיוסף נמכר ויעקב סבר שהוא מת, ואז אמר להם יעקב: "כי ארד אל בני אבל שאולה" (לז, לה).

וכמו שמובא שם ברש"י: "סימן זה היה מסור בידי מפי הגבורה: אם לא ימות אחד מבני בחיי מובטח אני שאיני רואה גיהנום".

 

והנה, כאמור, בשעה שאמר להם יעקב דבר זה, יוסף לא היה עמהם כי כבר נמכר למצרים.

לכן אמר להם יוסף: "אני יוסף" - אני חי וקים, וממילא כל בני יעקב חיים וקיימים, ואם כן "העוד אבי חי?" - הרי מובטח לאבא שיחיה ולא יראה פני גיהינום...

 

ואם אני יודע סוד זה שגילה אבינו יעקב, הרי זה אות וסימן ש"אני יוסף", אני הוא יוסף אחיכם, שהרי אלמלא הייתי יוסף לא הייתי יודע סוד זה שגילה יעקב לבניו...




© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏