וישב- כלב ותלמיד חכם מה לעשות?

"פרשת וישב חידוש". ביאור רש"י ש"ויתנכלו" זה לשון של ערמומיות. ובמדרש רבה מובא, שתוכניתם הייתה לשסות בו את הכלבים. מה ערמומיות יש ב'לשסות כלבים'?! ותשובתו של הבן איש חי ב"סיפור מליצי לפרשת וישב"...

כלב ותלמיד חכם מה לעשות?

 

"וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען"

 

במדרש רבה פד, ה מובא:

מה כתיב למעלה מן העניין "ואלה המלכים..." (אלופי עשיו) ונאמר כאן "וישב יעקב".


אמר רבי נחוניא משל למה הדבר דומה:

לאחד שהיה מהלך בדרך וראה כת של כלבים ופחד מהם, מה עשה? הלך וישב לו ביניהם...

 

כן הוא הנמשל:

כיון שראה אבינו יעקב עשיו ואלופיו נתיירא מהם וישב לו ביניהם.

 

בהמשך הפרשה מסופר על אחי יוסף: "ויתנכלו אותו להמיתו"

מבאר רש"י ש"ויתנכלו" זה לשון של ערמומיות. ובמדרש רבה מובא, שתוכניתם הייתה לשסות בו את הכלבים.

 


שואל הבן איש חי:

מה ערמומיות יש ב'לשסות כלבים'?!

 

והוא מתרץ תוך שהוא מקדים סיפור:

פעם בא איזה קל דעת אל תלמיד חכם, וניסה להתגרות בו ע"י שאלה: "אמור לי בבקשה, התורה אומרת שיש חיוב לקום בפני תלמיד חכם. ובמדרש מובא שאם אדם רואה כלב אימתני בא מולו, עליו להתיישב, ואז אין הכלב פוגע בו. אם כןשואל אותו קל דעת – מה יעשה אדם שרואה תלמיד חכם מגיע, וגם כלב מגיע מהצד השני, האם יעמוד או ישב?!...

 

ענה לו התלמיד חכם: שהגמרא אומרת שבשאלות שאין ההלכה פסוקה וברורה בהם משתמשים בכלל של: "פוק חזי מאי עמא דבר" שפירושו "צא ותראה איך נוהגים העם. לכן, בא ונצא שנינו אל השוק ונראה מה עושים האנשים כשיראו את שנינו ואז נחליט...

 

אומר הבן איש חי:

השבטים התחכמו, לשלוח את הכלבים אל יוסף מאחוריו, בכדי שלא יספיק להתיישב עד אשר יגיעו הכלבים אליו... וזהו הערמומיות שבדבר...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏