וישב- ההצלה בזריקה לבור?!

"דבר תורה קצר לפרשת וישב". "והבור ריק אין בו מים" – אבל נחשים ועקרבים יש בו. אם יש בבור נחשים ועקרבים, איזו הצלה עשה כאן ראובן? הרי יוסף לבסוף ימות מחמת הנחשים והעקרבים?! ביאור נפלא של הספר 'זהב שבא'...

ההצלה בזריקה לבור?!

 

"וישמע ראובן ויצלהו מידם"

 

במדרש רבה רות, ה, ו מובא:

"אלמלא היה ראובן יודע שעתידה תורה לכתוב עליו וישמע ראובן ויצילהו מידם, על כתיפו היה מוליכו לאביו".

 

ונשאלת השאלה:

 והלא בגמרא מסכת שבת דף כב. נאמר: "והבור ריק אין בו מים" – אבל נחשים ועקרבים יש בו.


אם יש בבור נחשים ועקרבים, איזו הצלה עשה כאן ראובן? הרי יוסף לבסוף ימות מחמת הנחשים והעקרבים?!

 


ספר 'זהב שבא' מיישב על פי דברי הזוהר הקדוש:

הרבה יותר קל להציל מיד מזיק שאינו בעל בחירה כמו נחשים ועקרבים (שאלו מזיקים רק אם הקב"ה שולח אותם להזיק), מאשר להציל מיד אדם שהוא בעל בחירה והיזקו איננו בשליחות ממרום.

 

בדרך כלל נחש מזיק על עוון לשון הרע (כיוון שהוא חטא ראשון בזה), כיוון שראובן סמך על זכותו של יוסף שאם אין לו חטא של לשון הרע, יזכה להינצל, לכן אמר ראובן להשליכו אל הבור ואם אין בו חטא – לא יינזק מהם.

 

אך עדיין ראובן עצמו היה מסופק האם באמת יוסף אין בו קצת מהחטא של לשון הרע או שמא חטא הוא והדין בעצם עם אחיו השבטים הקדושים?.

לכן אמר להשליכו אל הבור.

 

אמנם, אם היה יודע ראובן בוודאות שיוסף אין בו חטא בכלל, היה מצילו בידיים.

 

וזה מה שאמר המדרש, שאם היה יודע ראובן שעצתו להשליך את יוסף אל הבור היא הצלה גמורה שהרי התורה אומרת "ויצילהו מידם", אם כך וודאי שיוסף אין בו שום חטא, ואם כך היה מצילו בידיו...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏