וישלח- הסרת הערלה מזככת

"סיפור חסידי עם מוסר השכל" ביאור נפלא בספר מגיד מישרים של הרב הקדוש רבי בעריש מביאלא זצ"ל על הדרך שניסו בני יעקב להציל את המצב וההכרח שהביאם לחסל את שכם...

מיהו "איש"?!

 

"ויאבק איש עמו עד עלות השחר"

 

מפרש רש"י:

ויאבק איש - שרו של עשו היה

 

מסופר בספר 'חמדה גנוזה' (חלק ב' עמוד קכח):

האדמו"ר מקוזמיר ראה נגיד אחד שניסה לפטור עצמו מלתת צדקה בערב פסח באמתלה של: "אני טרוד באפיית המצות!".

 

האדמו"ר המתין לגביר שיגיע בחג השבועות, כאשר בא לשבות בעיר קוזמיר אמר לו הרב הקדוש מקוזמיר את הדברים הבאים הקשורים לפרשת השבוע:

 

נשאלת השאלה:

הרי אצל יוסף הצדיק נאמר (בראשית לט, טו): "וישאלהו האיש לאמר מה תבקש?", ושם פירש רש"י 'האיש זה גבריאל'.

מדוע ראה רש"י לפרש 'איש' הנאמר כאן שהוא שרו של עשו, ואילו 'איש' הנאמר אצל יוסף שזהו גבריאל?!

 

תירץ האדמו"ר רבי יחזקאל מקאזמיר זצ"ל:

הדבר תלוי בתגובה של ה'איש' למצוקה של היהודי.

 

כשהמלאך = ה'איש' פגש את יעקב אבינו ע"ה זה היה בשעה שהוא העביר את הצאן והגמלים מעבר אחד של הנהר לעבר השני - כמו שפירש רש"י שם עשה עצמו כגשר ליטול מכאן ולהניח כאן, וביקש מהאיש לעזור לו ולקיים 'עזוב תעזוב', והשיב לו האיש שהגיע זמנו לומר שירה, ואין לו זמן לעזור לו כי טרוד הוא בטרדה של מצווה...

 

ומכאן הראיה שהיה שרו של עשו, כי אם ברגע שצריכים לעשות טובה ליהודי - אין שום תירוץ שצריכים להתפלל... כי טובת ישראל דוחה את כל המצוות.

 

אבל אצל יוסף הצדיק תגובת ה'איש' למצוקת יוסף הייתה שונה בתכלית:

נאמר על יוסף 'והנה תועה בשדה', וריחם איש זה עליו 'וישאלהו לאמר מה תבקש?!' ורצה בטובתו – הורה לו לאן הלכו – ניסה לעזור...

 

וכאן הוכיח רש"י ש'איש' הנאמר שם הוא גבריאל.

 

סיים הרבי ואמר לאותו עשיר:

מי שנחלץ ועוזר ליהודי במצוקה הרי הוא מלאך, אך מי שמתעלם ומוצא תירוצים ומצטדק אין זה כי אם שרו של עשיו...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏