תרומה - מי שרוצה, מתאמץ!

"סיפור לפרשת תרומה". "מבית ומחוץ תצפנו..." אמר רבא כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו - אינו תלמיד חכם". כיצד ניתן לזהות מיהו האדם שתוכו כברו?! שיטה מצויינת של רבי אברהם יעקב - האדמו"ר מסדיגורא זצ"ל...

מי שרוצה, מתאמץ!


"מבית ומחוץ תצפנו..."


מסופר בגמרא מסכת ברכות (דף כח עמוד א)

שבשעה שסיים רבן גמליאל את נשיאותו והיא הועברה לרבי אלעזר בן עזריה: אותו היום סילקוהו לשומר הפתח ונתנה להם רשות לתלמידים ליכנס. 


שהיה רבן גמליאל מכריז ואומר: "כל תלמיד שאין תוכו כברו - לא יכנס לבית המדרש".  


באותו היום  התווספו כמה ספסלים בבית המדרש... 


אחד אמר: התווספו ארבע מאות ספסלים; ואחד אמר: שבע מאות ספסלים. 


היה מצטער רבן גמליאל, ואמר: אולי חס ושלום מנעתי תורה מישראל. שאל פעם רבי אברהם יעקב - האדמו"ר מסדיגורא זצ"ל: 

מיהו היה אותו שומר מופלא שידע לזהות מבין תלמידי החכמים האם תוכו כברו או לא?!


אלא תירץ הרבי: 

באמת השערים היו נעולים על מנעול ובריח, אולם מי שרצה בכל מאודו להיכנס כבר מצא את הדרך - היה הוא נוקט בכל האמצעים על מנת לזכות וללמוד בבית המדרש ולהיכנס פנימה...


תלמיד כזה  - סיים הרבי - החפץ כל כך בלימוד התורה, זוהי ההוכחה הברורה ביותר שתוכו כברו...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏