לך לך- אחותך זה סיפור אחר!

"פרשת לך לך וורט". רעיון שמביא ספר "אפריון" המבאר את טענתו של פרעה על שתי הרעות שעשה לו אברהם אבינו: 1. "למה לא הגדת לי כי אשתך היא". 2. "למה אמרת אחותי היא"?!...

אחותך זה סיפור אחר! 


"למה לא הגדת לי כי אשתך היא. למה אמרת אחותי היא"

 

מעיר על כך הגאון רבי שלמה גנצפריד זצ"ל בספרו "אפריון":

מדוע שאל פרעה שתי שאלות? הרי עיקר הטענה היא מה שלא אמר שהיא אשתו, ולמה הוצרך להוסיף על טענתו 'למה אמרת אחותי היא'?!

 

והוא מבאר:

על פי מה שמצאנו במגילת אסתר (ב, י) שמרדכי ציווה על אסתר שלא תגיד את עמה ואת מולדתה, והטעם בזה כדי שיחשוב אחשוורוש שהיא ממשפחה בזויה ולא ייקחנה לאישה, כי אין כבוד למלך לקחת אישה ממשפחה בזויה.

 

ולפי זה, אם היה אברהם אומר על שרה רק שהיא איננה אשתו ולא היה אומר אחותי היא, יתכן שלא היה פרעה לוקח אותה לאישה, כיון שלא נודע משפחתה, ויתכן שהיא ממשפחה בזויה ואין כבוד למלך לשאת אישה ממשפחה בזויה...

 

אך כיון שאמר אברהם: "אחותי היא" לא חשש פרעה שהיא ממשפחה בזויה, שהרי היא ממשפחת אברהם שהיה מפורסם בכל העולם...

 

וזהו שטען פרעה לאברהם, שעשה עמו ב' רעות, האחת: מה שלא הגדת לי שהיא אשתך, והשנית: מה שאמרת לי אחותי היא ולכן לקחתיה לאשה, כי לולא הייתה אחותך לא הייתי לוקח אותה שמא ממשפחה בזויה היא...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏