לך לך- 400 שנה על 4 פסיעות

"וורט לפרשת לך לך". ביאור נפלא של האדמור מאוסטרובצא להבנה מדוע קיבל פרעה את בני ישראל לארבע מאות שנה על בסך הכל ארבע פסיעות שפסע לאברהם?! באופן נפלא...

400 שנה על 4 פסיעות


"ויצו עליו פרעה אנשים וישלחו אתו ואת אשתו ואת כל אשר לו"

 

 בגמרא מסכת סוטה דף מו: מובא:

"ואמר ר' יהושע בן לוי בשביל ארבעה פסיעות שלוה פרעה לאברהם שנאמר ויצו עליו פרעה אנשים... נשתעבד בבניו ארבע מאות שנה שנאמר: "ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה".

 

נשאלת השאלה:

מדוע זכה לארבע מאות שנה עבור ארבע פסיעות בלבד? מהו היחס?!

 

הספר 'אור תורה' לגאון מאוסטרובצא מבאר באופן נפלא:

הגמרא במסכת סנהדרין דף ק. אומרת: "תניא רבי מאיר אומר במידה שאדם מודד מודדין לו".

ופירש רש"י: "אם מדד ונתן לצדקה לעני מלוא חופניו, הקדוש ברוך הוא מודד בחופניו (שלו) ונותן לו", דהיינו שהאדם מקבל את שכרו לפי מידותיו של הקב"ה, ואם כן, מגיע לפרעה שכר כארבע פסיעות של הקב"ה כביכול.

 

ובגמרא במסכת עירובין דף מב כתוב שפסיעה של אדם היא אמה, לפי זה, מגיע לפרעה שכר ארבע אמות של הקב"ה כביכול...

 

ובספר ישעיה כתוב על הקב"ה: "שמים בזרת תיקן", ויש מפרשים שהכוונה על עובי הרקיע שהוא כ'זרת'.

 

ובירושלמי ברכות (פ"א ה"א) מובא: שמהלך הרקיע הוא חמישים שנה.

 

יוצא אם כן,  שזרת – דהיינו חצי אמה – של הקב"ה הוא מהלך חמישים שנה.

 

אם כך הוא, הרי ש-'אמה' הוא מאה שנה, לכן קיבל ארבע מאות שנה כנגד ארבע פסיעות...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏