לך לך- צניעות ויופי

"ביאור לפרשת לך לך" איך יתכן שאברהם לא הסתכל שעל שרה הרי חובה על אדם לפני שמקדש את אישתו לראותה שמה ימצא בה דבר מגונה?! ותשובתו הנפלאה בנוסף "מילתא דבדיחותא לפרשת השבוע לך לך"

צניעות ויופי

 

"ויאמר אל שרי אשתו הנה נא ידעתי כי אישה יפת מראה את"

 

 בגמרא מסכת בבא בתרא טז. מובא:

"אברהם אפילו באשתו לא הסתכל, דכתיב: הנה נא ידעתי כי אישה יפת מראה את, מכלל שמעיקר לא היה יודע לה...

 

 הקשה המהרש"א שם:

ויש לדקדק איך יתכן שאברהם לא היה מסתכל בשרה מעולם?! ובפרט שיש ראיה מהכתוב: "הנה נא עתה ידעתי..." והרי אמרו בפרק ב' במסכת קדושין שאסור לאדם שיקדש אישה עד שיראנה שמא יראה בה...

ובוודאי שאברהם אבינו קיים את דברי רבנן?!

 

והוא משיב:

דוודאי ראה אותה בנעוריה קודם שנשאה וחשש למה שאמר רב יהודה שמא תתגנה...

 

אלא לאחר שהייתה נשואה לו, לא ראה אותה בשל צניעותה, והוא חשב כי לא עמדה ביופייה בזקנתה, כי הייתה בעת הזאת לפי הכתובים יותר משישים שנה, ולפי שכעת בשל המעשה הסתכל בה עתה... וראה שעמדה ביופייה (מהפלא שנעשה בה בת כ' כבת ז' ליופי...) ועל כן אמר עתה לפני זמן זקנותך ידעתי כי יפת מראה את.

 

 

תירוץ נוסף:

שכל החשש של שמא תתגנה שייך במי שעתיד להסתכל עליה, אבל אברהם שהרי לא הסתכל עליה לא היה חשש זה של שמא תתגנה.

 

בהקשר לזה מספר הרב אליהו דיסקין בדרך הלצה:

הייתה פעם עיירה שהראש הקהל החזיק עצמו שיותר חשוב הוא מהרב של המקום.

כשהגיע שמחת תורה, התעקש הראש הקהל שלא יתנו "חתן תורה" לרב, אלא שימכרו, והוא עצמו קנה את העלייה בשבילו.

 

לאחר מכן ערך "קידוש" גדול לכבוד שקיבל "חתן תורה".

 

הרב, החליט שצריך להעמיד את ראש הקהל במקום, נשא דברים בקידוש ואמר כך:

"לכאורה הרי הגמרא אומרת שאסור לאדם לקדש את האישה עד שיראנה, ואם כן נשאלת השאלה: "איך יכול ראש הקהל להיות "חתן תורה" הרי אף פעם לא ראה את התורה?!

 

אלא אמר הרב בבדיחות:

במקום שאינו עתיד להסתכל עליה אין את החשש שמא תתגנה... ולכן יכול ראש הקהל להיות "חתן תורה"...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏