נח- "עולם חסד יבנה"

"רעיון לפרשת נח". מדוע נח ובניו צריכים לעמול כל כך קשה בהאכלת החיות מבוקר ועד לילה ללא הפסקה?! ומה כל זה קשור לעולם חסד יבנה?... ביאור נפלא של הספר "להתעדן ביראתך"

"עולם חסד יבנה"

 

"וישאר אך נח"

 

רש"י מבאר על פי המדרש בבראשית רבה:

גונח וכוהה דם מטורח הבהמות והחיות ויש אומרים שאיחר מזונות לארי והכישו ועליו נאמר (במשלי יא): "הן צדיק בארץ ישולם"

 

וכן אמרו רז"ל בילקוט שמעוני על תהילים לז:

שאברהם פגש את שם ושאלו באיזה זכות יצאתם מן התיבה וענה לו בזכות החסד שעשינו עם הבהמות והחיות כל אותה שנה לא באה שינה לעינינו. יש חיות אוכלות בתחילת הלילה, יש באמצע הלילה ויש בסוף הלילה וכן ביום. והיינו טרודים כל הזמן להמציא להם המזון בזמנו ורק פעם אחת אחר נח לתת לארי בזמנו והכהו ונעשה צולע על רגלו, עשה אברהם קל וחומר אם חסד לבעלי חיים גדול כל כך, חסד עם בני אדם על אחת כמה וכמה... מיד, "ויטע אשל בבאר שבע" (וירא כא, לג)

 

גם במדרש תנחומא נח, ט מתוארת העבודה הקשה:

כל אותם י"ב חודש לא טעמו טעם שינה לא נח ולא בניו...

 

מביא ספר 'להתעדן באהבתך' שהקשה רבי זיידל אפשטיין:

לכאורה למה היה צריך הקב"ה להטריח את הצדיק להיות סובל הוא ומשפחתו בלא שינה? שהרי גם זה הוא היפך הטבע ולכך היה להקב"ה לשנות, שכל בעלי חיים יאכלו בזמן אחד ויהיה אפשרות לכולם להיות בהשקט ובמנוחה ושגם נח ומשפחתו יבואו לשלום ולא יצטרכו לעמול למעלה מכוחותיהם הטבעיים?!

 

והרב יישב זאת ברעיון מוסרי מאלף:

שהרי למעשה כל החטא של דור המבול ועונשו היה כמו שכתוב בפסוק: "כי מלאה הארץ חמס" - כל אחד חשש לעצמו ולא חשב אודות חברו ותועלתו. וזהו בדיוק ההיפך ממידת החסד והיות ש"עולם חסד יבנה".

 

ורצונו של הקב"ה היה בבריאה שכולה חסד. ואם כן, ביטול החסד גרם לביטול הבריאה ולכן בא המבול.

 

ולפי זה הצלה מן המבול תתאפשר רק ע"י חסד. וכל זמן שהמבול היה ומידת הדין תבעה עבור ביטול החסד, אי אפשר לבטל ולהימנע מעשיית חסד והיה נח מוכרח להתעסק בחסד ממש ללא הפסק וללא רגע אחד של היסח דעת.

 

בשל כך, איחור מעשיית חסד גרם לו שנפגע ע"י מידת הדין ונשכו האריה.

 

לכן לא היה רצון השם יתברך לשנות את אופן ההצלה של נח שלא ע"י מידת החסד.


 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏