שבת שקלים - חודש אדר

"שבת שקלים חודש אדר". מהי העבודה של חודש אדר? ואיך זה בא לידי ביטוי במחצית השקל...

העבודה של חודש אדר


עם ישראל נדרש להביא מטבע כדי שמשה יוכל לספור אותם ובזה קנו את קורבנות הציבור. 


לשם מה נדרש מטבע של מחצית? 


אחת הדעות היא: על מנת שלא ישלוט עין הרע 

והראיה לזה שהמנייה מזיקה הוא מאמר חז"ל: "אין ברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין"


 שואל המלבי"ם

אם כשאני מונה זה מזיק מה יעזור אם אני יביא מחצית? הרי בכל מקרה אני מונה?!

והוא משיב:

אלא כל מנין זה דבר מפריד אבל כשכל אחד הוא חצי אז המניין מאחד בניהם.

אין אחדות גדולה ממחצית השקל שכולם נמנים על קורבנות התמיד משה רבנו עם דתן ואבירם, עשיר ועני - אין הבדל.


מעניין לראות שבקורבן יש את כל ישראל מאוחדים: כוהנים לווים וישראל.  


יש אחדות גם של ארבעת המרכיבים בבריאה: דומם-מלח, צומח-עצים, חי-כבש, מדבר-הכהן המקריב.


והיכן הייתה אחדות כזו שלא היה הבדל בין מעמדות כולם כאיש אחד בלב אחד? 


במעמד הר סיני.


זהו שמקבילה התורה: "עולת תמיד העשויה בהר סיני" האחדות בעולה היא כמו בהר סיני.


 לכן בדף האחרון במסכת סוטה מובא שבמלכות בית חשמונאי היה מתייון אחד שגילה להם שכל עוד הם שולחים קורבן-תמיד הם לא ינצחו. העלו חזיר ונזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה.



 מוסיף הכתב סופר:
 זו הסיבה שהפסוק משנה ליחיד: "וידבר ה'.. צו את בני-ישראל...תשמרו... תקריבו... את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים." כי אין דבר שמאחד יותר את ישראל כמו קורבן התמיד הנקנה ממחצית השקל...
 
המן ידע שאם יהיה בעם ישראל פירוד אפשר לנצח אותם (דורו של אחאב עבדו עבדו זרה והיו נוצחים בכל המלחמות כי היה להם אחדות) ולכן הוא בא אל אחשוורוש בטענה: "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד..."


אסתר מזהה את המזימה ואומרת  למרדכי: "לך כנוס את כל היהודים"...

 הגאון מוילנא:
"קיימו וקיבל היהודים" בלשון יחיד כאיש אחד בלב אחד את מה שכבר קיבלו...
 
זו העבודה של חודש אדר אחדות. אם כן ראוי לפתוח אותו בדבר הכי מאחד: "באחד באדר מכריזים על השקלים.."
 

רב שמואל בר שילת היה מבני בניו של המן (מבני בניו של המן ישבו ללמוד תורה בבני ברק) והוא אמר: 


"כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה כך משנכנס אדר מרבים בשמחה"


בשני החורבנות הייתה שנאת חינם פירוד שהביא לחורבן (במקדש ראשון היתה שינאת חינם בין ראשי העם היו דוקרים זה את זה בחרבות שבלשונם) מה שיביא את הגאולה זה האחדות 


ולכן אם יש דין ודברים עם גוי באב יעביר לחודש אדר כיון שאב  מסמל פירוד ומזלו של ישראל חלש. 


אבל באדר שיש אחדות וכשזו קיימת - עם ישראל נוצח והופך לבלתי מנוצח... ברי מזלייהו...



© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏