סוכות- עיננו לך תלויות

"דרשה קצרה סוכות" המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי עקיבא, האם בגלל שהיו סוכות ממש או זכר לענני כבוד. נשאלת אם כן השאלה: רבי עקיבא שאמר סוכות ממש, הלא לא היה בזה שום נס ולמה עושים זכר לזה בכל שנה?! ביאור נפלא של ה'נחלת פינחס'...

עיננו לך תלויות

 

"כי בסוכות הושבתי את בני ישראל"

 

הגמרא במסכת סוכה דף יא מביאה מחלוקת:

"כי בסוכות הושבתי את בני ישראל" - ענני כבוד היו דברי רבי אליעזר, רבי עקיבא אומר סוכות ממש עשו להם

 

נתקשו בזה המפרשים:

מובן לדברי רבי אליעזר שאמר שהסוכות הללו היו בעצם - ענני הכבוד, וממילא וודאי מוטל עלינו לעשות זכר להנס הגדול שעשה הקב"ה לנו.

 

אבל לרבי עקיבא שאמר סוכות ממש, הלא לא היה בזה שום נס ולמה עושים זכר לזה בכל שנה?!  (ואפילו בלבוש סימן תרכ"ה משמע שבגלל בעיה זו סבר רבי אליעזר שהיו ענני הכבוד)

 

תשובה שמביא נחלת פינחס על דרך האפשר:

אולי יש לומר שלרבי עקיבא שאמר סוכות ממש, עושים זכר למדרגה הגדולה של כלל ישראל ביציאתם ממצרים ששמו כל ביטחונם בהקב"ה.

 

יצאו למדבר שממה מסובבים בשונאים נחש שרף ועקרב מכל צד, וכל המחסה שלהם, על פי דרך הטבע, היו רק סוכות אלו. וכלשון הפסוק (בירמיה ב – ב): "כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעוריך... לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה".

 

ובמה שיושבים בסוכות בחג הזה מראים ששואפים אנו להגיע למדרגות אלו בביטחון וחסיון בהקב"ה. ובהנהגה של דירת ארעי בימים אלו משתדלים אנו לחיות באופן זה כדי שיישאר בנו ההשפעה להתחזק בה' ולהרגיש "כי לך לבד עינינו תלויות"...


סוכות- דווקא לאחר יום כיפורים (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏