פרשת משפטים ושבת שקלים

"פרשת משפטים ושבת שקלים" הקשר שמצא הכלי יקר לפרשת משפטים ושבת שקלים. הקשר בין פרשת משפטים לשבת שקלים ומדוע דווקא באחד באדר מכריזים על השקלים?!...

הקשר בין פרשת השבוע - משפטים לשבת שקלים


על הקשר בין פרשת השבוע - משפטים לשבת שקלים עומד הכלי יקר בביאור נפלא:


אם נתבונן נראה כי  פרשת משפטים רובה דינֵי נפשות, נִזקֵי גוף, דינֵי גניבה ורכוש, דינֵי נזקים הנגרמים על ידי בהמות או אש...


מחצית השקל 

נועדה בין השאר לכפר על  חטא מכירת יוסף שהתעורר שוב בזמן המן הרשע. 


כפי שמבאר הירושלמי שקלים פרק ב' סוף הלכה ג': 

"לפי שמכרו בכורה של רחל (יוסף) בעשרים כסף, ונפל (וקיבל) לכל אחד ואחד מהם טבעה (סכום של מחצית השקל שמצווין עליו בתורה), לפיכך יהיה כל אחד ואחד נותן שקלו (בבהמ''ק) טבעה''


ומכיוון שיוסף נמכר לעבד ונגנב כפי שהוא מספר לשר המשקים: "כי גנוב גונבתי..." חייבים תחילה לכפר על החטא בכך שנקדים את שקלנו לשקליו של אותו רשע.


וזהו שאמר ריש לקיש (מגילה דף י'ג:)

"גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהן לשקליו. 

והיינו דתנן: באחד באדר משמיעין על השקלים'' .


אם כך יוצא ששבת שקלים הבאה לתת תזכורת לכפרה על חטא מכירת יוסף ועל השיפור במצוות שבין אדם לחברו (מתנות לאביונים משלוח מנות..) עולה יפה עם פרשת משפטים הפותחת בעבד עברי ועוסקת במצוות של בין אדם לחברו...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏