סוכות- סגולת הסוכה ומעלתה

"סוכות דבר תורה קצר". "איזו מעלה יש ליושב בסוכה?". הסוכה היא "צלא דמהימנותא", כפי שנקראת בזוהר הקדוש, וענינה לחסות בצל ה'. אדם הזוכה לחסות בצלו יתברך זוכה לרחמים מיוחדים, אף שעל פי דין, אינו ראוי להם. ראיה יפה לכך שמביא הגה"צ רבי נתן וכטפויגל זצ"ל...

סגולת הסוכה ומעלתה

 

"צילא דמהימנותא" - מדת הרחמים

 

הסוכה היא "צלא דמהימנותא", כפי שנקראת בזוהר הקדוש, וענינה לחסות בצל ה'. אדם הזוכה לחסות בצלו יתברך זוכה לרחמים מיוחדים, אף שעל פי דין, אינו ראוי להם.

 

וכך שנינו בגמרא (במסכת בבא מציעא פה.):

ההוא עגלא דהוו קא ממטו ליה לשחיטה (מעשה בעגל שנלקח לשחיטה), אזל תליא לרישיה בכנפיה דרבי וקא בכי (ברח והכניס ראשו תחת זרועו של רבי ובכה).

 

אמר ליה: "זיל, לכך נוצרת" (אמר לו רבי יהודה הנשיא - לך, כי לכך נוצרת!)

 

אמרי, הואיל ולא קא מרחם, ליתו עלה יסורין (אמרו בשמים, כיון שלא רחם על העגל, יבואו עליו יסורים).

 

על סיפור זה שואל הגה"צ רבי נתן וכטפויגל זצ"ל:

ולכאורה, מה פגם היה במעשהו של רבי? והלוא כלל נקוט בידינו (ברכות יז.): "סוף בהמה לשחיטה" וכך גם אמר רבי כלפי העגל: "לך כי לכך נוצרת".

כלום כל הנוטל בהמה לשחיטה נדון ליסורין?!

 

והוא משיב במתק שפתיים:

שאף ש"סוף בהמה לשחיטה", ובוודאי שאין לתבוע אדם הנוטל בהמה לשחיטה, בכל זאת אם בא העגל לחסות בצלך ומבקש את רחמיך שתצילהו מן השחיטה - מידת הרחמים צריכה להתעורר אצלך ולגרום לך להגן עליו, אף ש"לכך נוצר"...

 

זוהי, אפוא, סגולת הסוכה ומעלתה. 


כאשר בא האדם לחסות בצל השכינה, הריהו מעורר עליו את מדת הרחמים המיוחדת, אף שעל פי מדת הדין אין הוא ראוי לה...

 

סוכות- שמחה לכל השנה (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏