סוכות- בתחילת השנה או בסוף?

"סוכות וורט קצר". במקום אחד נאמר שהחג בתחילת השנה, ובמקום אחר הוא ממוקם בסוף השנה. מתי אם כן חל חג הסוכות בתחילת השנה או בסוף השנה?! ביאור נפלא של ה'פנינים יקרים' המיישב את הסתירה בין הפסוקים בדרך נפלאה...

 בתחילת השנה או בסוף השנה?


"וחג האסיף בצאת השנה"

 

מעניין לראות שבתורה מוזכר שתי פעמים חג סוכות.

במקום אחד כתוב שהחג בתחילת השנה, ובמקום אחר בסוף השנה.

בפרשת משפטים (כג, טז) נאמר: "וחג האסיף בצאת השנה באספך את מעשיך מן השדה".

ובפרשת כי תשא (לד, כב) נאמר: "וחג האסיף תקופת השנה".

 

ופירש רש"י תקופת השנה - בתחילת השנה הבאה.

 


נשאלת השאלה:

מתי אם כן חל חג הסוכות בתחילת השנה או בסוף השנה?!


אלא כתב בספר "פנינים יקרים": 

מצאתי בספר הקדמון "קנה חכמה" להמקובל הגאון רבי יודא פוחוביצר זצ"ל שכתב כך:

"שמעתי מפי המנוח הרב הגאון ר' יהודה ליב (אב"ד בק"ק ברהין) ביאור נפלא, כתוב במדרש שקודם שעשו ישראל את חטא העגל, אמר הקב"ה שרצונו לתת חג בכל חודש בשנה, וכשעשו את העגל בחודש תמוז, ביטל להם את החגים, עד שמשה עלה למרום לבקש מחילתם, ונתרצה הקב"ה והשלים להם את כל החגים שהתבטלו בחודשים תמוז אב אלול, והשלימם בחודש תשרי - ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות.

 

אמר הקב"ה חג שלו (של חודש תשרי בעצמו) לא אתן בו?!, הוסיף שמחת תורה. 


נמצא אם כן, שקודם חטא העגל חג הסוכות היה צריך להיות בחודש אלול שהוא סוף השנה, ולאחר חטא העגל חג הסוכות ניתן בתשרי שהוא בתחילת השנה החדשה.

 

על כן בפסוק בפרשת משפטים המדבר עוד קודם חטא העגל נאמר - "בצאת השנה", היינו סוף השנה חודש אלול.

 

ובפסוק בפרשת כי תשא המדבר לאחר חטא העגל - נאמר "תקופת השנה" היינו תחילת השנה...


סוכות- סגולת הסוכה ומעלתה (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏