סוכות- כנגד יעקב אבינו

"דבר תורה חג סוכות". "סוכות כנגד אבות", פסח כנגד אברהם, שבועות כנגד יצחק וסוכות כנגד יעקב. מהי המעלה שיש אצל יעקב אבינו של "ולמקנהו עשה סוכות" שבזכותה זכו ישראל וקיבלו את חג הסוכות?! ביאור נפלא של הגאון רבי מאיר צבי ברגמן...

סוכות כנגד יעקב אבינו


הטור באורח חיים (הל' ר"ח סימן תי"ז( כותב:

"ושמעתי מאחי הר"י טעם לדבר לפי שהמועדים נתקנו כנגד אבות, פסח כנגד אברהם דכתיב לושי ועשי עוגות - פסח היה.


שבועות כנגד יצחק שתקיעת שופר של מתן תורה היה בשופר מאילו של יצחק, 

סוכות כנגד יעקב דכתיב "ולמקנהו עשה סוכות".

 

תמה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן:

מובן שחג הפסח כנגד אברהם, שהיה זה בזכות מידת חסדו של אברהם אבינו שמסר את נפשו בהיותו חולה ביום השלישי למילתו, ועל כן זכו ישראל לפסח.

כמו כן חג השבועות הוא כנגד יצחק, שהרי בזכות אילו של יצחק המרמז על מסירות נפשו בעקידה - זכו ישראל לקבל את התורה.

 

אך מהי המעלה שיש אצל יעקב אבינו של "ולמקנהו עשה סוכות" שבזכותה זכו ישראל וקיבלו את חג הסוכות?!

 

והוא תירץ זאת על פי יישוב תמיהה אחרת בפסוק:

הרי נאמר (בראשית לג, יז): "ויבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות, על כן קרא שם המקום סוכות", ולכאורה קשה, שהרי לעצמו הוא בנה בית ורק למקנהו עשה סוכות, ואם כן מדוע קרא יעקב אבינו את שם המקום על שם בניית הסוכה למקנהו?!

 

אלא התירוץ הוא, שיעקב אבינו אכן דאג למקנהו ובנה להם סוכות, ואילו לעצמו הוא בנה בית מדרש ולא בית, כמו שמפורש בדברי התרגום בן עוזיאל: "ואתעכב תמן תריסר ירחי שתא ובנה ליה בי מדרשא ולגילוי עבד מטלן, בגין כן קרא שמא דאתרא סוכות".

 

ואכן בעולם הזה שהוא עולם עראי והאדם בו אינו אלא אורח, לא היה צריך יעקב אבינו בית אלא בית מדרש שהוא בעצם היה הבית בעבורו. 


וזהו שנאמר "על כן קרא שם המקום סוכות" - לרמז ולהשמיע שיעקב אבינו לא בנה לעצמו בית אלא בית מדרש. וזהו אם כן יסודו של חג הסוכות, שנצטווינו בו לצאת מדירת קבע לדירת עראי, כדי להשריש בנפשנו שהעולם הזה אינו אלא עראי...

 

יוצא איפה, שמקומו של האדם הוא בבית המדרש דווקא בכדי שיוכל לקיים את חוקות התורה ואת מצוותיה, כדי לזכות לדירת קבע בעולם הבא, ועל כן זכו ישראל לחג הסוכות כנגד יעקב אבינו, שנאמר "ולמקנהו עשה סוכות"

(שערי אורה - סוכת היוצרים(סוכות- בתחילת השנה או בסוף? (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏