יום הכיפורים- וידוי בניגון?!

יגון?" והלא אנו מתוודים על העוונות מה השמחה כאן?! ביאורם הנפלא של התפארת ישראל והחתם סופר על השמחה התמונה שיש במצוות הווידוי...

וידוי בניגון?!

 

התפארת ישראל (פ"ד מתענית מ"ח) שואל:

מדוע אומרים את הווידוי של אשמנו בגדנו בניגון?!

 

ומבואר ברמ"א (סימן תרי"ט ס"א), שלא ישנה מהמנהג בניגונים או בפיוטים שאומרים שם...

 

ומה שמחה היא זו? הרי היה צריך לומר את הוידוי בבכיות נוראות?!.

 


והתפארת ישראל מבאר:

שכיון שהעושה תשובה מאהבה זדונותיו נהפכים לזכויות (כפי שמבואר בגמרא מסכת יומא דף פ"ו ע"ב), הרי עתה מכוח תשובתו הנעשית באהבה, הרי נתרבו לו הזכויות פי כמה וכמה, וזוהי הסיבה לשמחה והניגון...

 


מובא בספר 'דביר קדשו':

שאמרו בשם החתם סופר שהטעם לניגון בשעת הווידוי הוא כיוון שהרי הווידוי הוא מצות עשה (כמבואר ברמב"ם בהלכות תשובה פ"א ה"א).

ואם כן כמו בכל מצות עשה - צריך שיעשה זאת בשמחה!.


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏