אלול- ההבדל בין צדיק לבעל תשובה

"משל ונמשל לחודש אלול". מדוע ברגע של רצון לחזור בתשובה וחרטה על העבר מצליח החוזר בתשובה לקבל דרגה יותר מהצדיק?! "מקום שבלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד"...

ההבדל בין צדיק לבעל תשובה

 

כדי להבין מה ההבדל בין צדיק לבין בעל תשובה, המגיד הקדוש ממעזריטש זיע"א הביא משל למה הדבר דומה:

 

למלך שהיו לו שני בנים, והיה האחד מבקר תמיד אצל המלך, והשני רק לעתים רחוקות.

במרוצת הימים התחיל הבן להתרחק מאביו מחמת שלא ביקר אצלו, הלך והתרחק עד ששכח לגמרי מאביו ומגדולתו.

 

כיאה לאחד כזה, התחיל להתחבר עם אנשים ריקים ופוחזים, ופרק מעצמו עול המלך ויראתו ואדנותו ללכת בדרכי לבו. 


ויהי כאשר שמע המלך על דרכיו הרעים של בנו, ויחר לו מאוד.


ובאמת היה ביד המלך לשלוח אחריו גייס, לתופסו ולהענישו על מעשיו הרעים, אולם מחמת אהבתו לבנו, כי אף על פי שסרח, בנו הוא, לא עשה לו כלום, רק מזמן לזמן כאשר נזכר בבנו, נכמרו עליו רחמיו והצטער באמרו, אוי לו לבן שגלה מעל שולחן אביו המלך והלך למקום לסטים.

 

ויהי היום ויתחרט בן המלך, וישם אל לבו לשוב אל אביו ולהתנפל ולהתחנן לפניו, ולבקש רחמים על נפשו, וכן עשה, בא לפני המלך ונפל לרגליו, ובדמעות שליש ביקש על נפשו ואמר:

 

"חטאתי עוויתי ופשעתי לפניך אבי המלך הגדול, והנני חוזר בתשובה שלימה לפניך, ואני מתוודה על כל חטאי, ומקבל עלי שמעתה אהיה בן נאמן לך" והרבה הבן בפיוסים עד שנכמרו רחמי האב על בנו.

 

ועוד שראה כי שב אליו בלב שלם, ומתוך אהבת בן לאביו, נתמלא המלך שמחה גדולה, ותענוג גדול מילא את לבו וניתוספה אהבה על אהבתו, ורחמים על רחמיו, וחמלה על חמלתו לבנו שחזר אליו.

 

אהבת המלך לבנו שחזר בתשובה, הייתה גדולה מאהבתו לבן שנמצא אצלו תמיד, כי עם בן זה הורגל כבר להיות יחד, ולראותו יום יום, ומהבן השני היה מרוחק שנים רבות, והוא חידוש גדול בשבילו, משום כך הייתה אהבתו גדולה עד מאוד.

 


והנמשל הוא בעצם ההבדל בין הצדיק שלא חטא מעולם ולא עזב אך פעם את אביו שבשמים, לבין בעל התשובה:


זה הבן המורד שעזב את אביו, ורק לאחר זמן כשחש בלבו כי הוא אוהב את אביו יותר מכל, שב אליו מתוך אהבה אמיתית לאביו המלך.


אלול- תזכורת נא לפחד! (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏