יתרו - עשרת הדיברות

"דבר תורה לפרשת יתרו". על "עשרת הדיברות בפרשת יתרו". הצד הימני הוא "עברות שבין אדם למקום". ואילו הצד השמאלי "עברות שבין אדם לחברו". הקשר שבין הצד הימני של לוחות הברית לבין הצד השמאלי. רעיון נפלא לפרשת יתרו וחג השבועות...

עשרת הדיברות


עשרת הדיברות מופיעים כך:


אנוכי ה'  אלוקך                                        לא תרצח

לא יהיה לך אלוהים אחרים                      לא תנאף

לא תישא את שם ה'... לשווא                   לא תגנוב

זכור את יום השבת לקדשו                        לא תענה

כבד את אביך ואת אימך                            לא תחמוד

 

 וכבר אמרו חז"ל שהן מחולקות באופן הבא: 

הצד הימני הוא "עברות שבין אדם למקום". לעומת

הצד השמאלי "עברות שבין אדם לחברו".


הכלי יקר מבאר: 

בעצם זה ששני הלוחות צמודים אחד לשני,  מוצא קשר בין שני הצדדים כאשר כל דיברה בצד אחד יש לה מכנה משותף עם הדיברה שמקבילה לה בצד האחר:

 אנוכי ה'      אל מול      לא תרצח.

אדם נברא בדמותו של הקב"ה שנאמר: "בצלם אלוקים ברא את האדם", הרוצח את האדם למעשה פוגע באופן ישיר בכבודו של הקדוש ברוך הוא. אם כן, בגלל שאנכי ה' - לכן אל תרצח...


לא יהיה לך אלוהים אחרים   אל מול      לא תנאף.

יהודי שהולך ונכנס לכת שאיננה שלו ועושה לו אלוה שלא שייך אליו, דומה בדיוק לאחד שהולך ונכנס למשפחה שאיננה שלו...


לא תשא את שם ה' לשווא    אל מול     לא תגנוב.

אחד שהולך וגונב מחברו לבסוף יביא עצמו לשאת את שם ה' לשוא. כי ברגע שהוא יתפס הוא ישקר וישבע לשקר, בכדי לצאת זכאי...

 

זכור את יום השבת לקדשו    אל מול      לא תענה.

כל המחלל את השבת למעשה מעיד עדות שקר כאומר: שהקב"ה לא ברא את העולם בששה ימים ושבת ביום השביעי.

 

כבד את אביך ואת אמך      אל מול       לא תחמוד.

אדם שאיננו מכבד את הוריו זה מכיוון שהוא ראה הורים אחרים הטובים משלו... במילים אחרות אדם שחומד את של האחרים הרי שלא יכבד גם את הוריו...

 

נמצאנו למדים שלא בכדי נסדרו הדיברות דווקא בסדר הזה...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏