ברית- הנאמנות לברית המילה!

"ברית דבר תורה". מדוע אבי הבן והסנדק ובהרבה קהילות גם המוהל מתעטפים בטלית?! אם נאמר שזה לצורך מצוה, אז למה בפדיון הבן, אבי הבן והכהן לא מתעטפים בטלית?! למה דווקא בברית מילה, כולם מתעטפים בטלית? ביאור נפלא של הספר 'למחר אעתיר' מתאים כ- "דרשה לברית מילה"

הנאמנות לברית המילה!

 

המצווה שאנחנו מזכירים בקריאת שמע, פעמיים ביום היא מצות ציצית. לפני ברית-המילה אבי הבן והסנדק אף הם מתעטפים בטליתות.

 

 

שואל הספר 'למחר אעתיר':

מדוע בברית מילה, כל מי שמתעסק בברית, מתעטף בטלית גדול – אבי הבן והסנדק ובהרבה קהילות גם המוהל?!

אם נאמר שזה לצורך מצוה, אז למה בפדיון הבן, אבי הבן והכהן לא מתעטפים בטלית?!

למה דווקא בברית מילה, כולם מתעטפים בטלית?

 

אם דווקא בברית מילה כולם מתעטפים בטלית, משמע, שיש ענין ללבוש את הטלית בברית המילה... והשאלה היא – מה מונח כאן?!

 

  

כדי להבין את התשובה נביא הקדמה קצרה:

 

לאחר שחטא אדם הראשון, הקב"ה נותן לו ציצית.

 

כפי שמובא במדרש ילקוט הראובני, פרשת שלח, אות ק"ל:

לאחר חטא אדם הראשון, הלביש הקב"ה לאדם הראשון ציצית, שנאמר (בראשית ג, ז): "וַיִּתְפְּרוּ עֲלֵה תְאֵנָה".

 

ונדרשה הציצית – כדי שאדם הראשון יזכור שהוא עבד של הקב"ה, וככזה נדרש ממנו לקיים מה שה' ציווה אותו.

 

איך הוא יזכור את נאמנותו לה'? – על ידי הציצית! שנאמר בה: "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה'...".

 

 

על פי זה מבאר הרב רוזנבלום מהספר 'למחר אעתיר':

 

כתוב בחז"ל, שאלמלא חטא אדם הראשון, לא היה העניין של הסרת הערלה.

אדם הראשון נברא ללא ערלה... ולכן גם הבן שלו, לא היה אמור להיוולד עם ערלה.

 

אומרת הגמרא במסכת סנהדרין לח, ב:

"ויקרא ה' אלוקים אל האדם ויאמר לו איכה" אן נטה לבך רבי יצחק אמר מושך בערלתו היה כתיב הכא (הושע ו, ז): "והמה כאדם עברו ברית" וכתיב התם (בראשית ט, ט): "את בריתי הפר"...

 

 

מסביר הספר 'חסד לאברהם' מעין ב - נהר נ"א - בדרוש למילה

ואדם בחטאו הוסיף בשר ערלה והעלים דרך עץ החיים וסתמו ולזה בשר ערלתכם [היא] דייקא.

והנה חטא אדם הראשון היה בשליחות ידים [והפה] כי בידיים לקח ובפה אכל. גם זאת המצווה בידיים נימולים ובפה מוצצים לתקן חטא זה, כי אדם מושך בערלתו היה, והיינו בשר ערלתכם ונמלתם כדרך שגרמתם בשר ערלתכם ממש כאותה הדרך תמולו אותו...

 

 

 יוצא אם כן, שהיות והוא הביא על עצמו את הערלה, לכן יש מצוה של ברית מילה באותה הדרך שחטא!...

 

בשעה שניצבים בברית מילה, ליד עריסתו של התינוק, הולכים להסיר את הערלה ממנו... אומרים: "תשמע, זה שיש הסרת הערלה עכשיו, זה בגלל חטא אדם הראשון...

 

מה התיקון של זה?

 

כולנו מתעטפים בטלית, ובעצם אומרים: "כולנו עבדי ה'! נאמנים להקב"ה ולברית שלנו - לא נחזור על החטא, שהביא את הערלה לעולם!"...


השלמות שלאחר ברית מילה (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏