ספירת העומר - שבתות תמימות

"משל ונמשל לימי ספירת העומר". הממחישים את הצורך בניצול הזמן ובפרט בימי ספירת העומר...

שבתות תמימות


"וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה"

במדרש ויקרא רבה איתא: תני רבי חייא שבע שבתות תמימות תהיינה. אימתי הן תמימות? בזמן שישראל עושין רצונו של מקום!


המגיד מדובנא כהרגלו, ממשיל זאת למה הדבר דומה:


שני עניים שהלכו בדרך מעיר לעיר ומכפר לכפר והיו מסבבים על פתחי נדיבים ואספו מעט ממון.

האחד שנבון היה, אסף פרוטה לפרוטה, ומנצטברו בידיו פרוטות די הצורך החליפן בדינר, דינרים החליף בסלעים, וסלעים החליף בשקלי זהב...

לעומתו, חברו היה מבזבז כל פרוטה שהגיעה לידו...


כששבו השניים לבתיהם, חזר האחד ובידיו שקלים רבים לפרנסת ביתו, ואילו השני שב בידיים ריקות...


כך גם הנמשל:


 כשאדם משכיל לחשב כל עיתותיו שלא ילכו לריק, אזי בכל עת פנאי שיש לו, ואפילו מועט, מנצל הוא את זמנו ולומד מעט, וכך צובר לעצמו הרבה דפי גמרא, עד שנמצא בידו אוצר גדול.

לא כן האיש הבטלן אשר איננו מחשיב את זמנו לבסוף אין בידו מאומה!


 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏