קדושים- להיות קדוש לא מנותק!

"דרשה קצרה לשבת קדושים". "למה הקב"ה ביקש להקהיל את כל ישראל בשביל למסור להם שעליהם להיות קדושים"?. מה הסיבה לציווי "קדושים תהיו" דווקא בהקהל? ביאור של ה'תפארת יהונתן' על המשמעות של "קדוש" האם הפירוש להיות מנותק?...

להיות קדוש לא מנותק!הקב"ה מצווה את משה רבינו:

"דַּבֵּר אֶל כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם קְדֹשִׁים תִּהְיוּ כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי ה' אֱלֹקיכֶם". 


רש"י מבאר: דבר אל כל עדת בני ישראל: 

(ויקרא רבה, תורת כהנים) מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל...


שואל התפארת יהונתן:

מה המיוחד בפרשת קדושים, שהקב"ה מצווה להקהיל את כל עדת בני ישראל?


מתרץר' יהונתן אייבשיץ:

שבעצם הציווי  קְדֹשִׁים תִּהְיוּ, יכול אדם לומר 'אלך ואפרוש מחיי העולם הזה'... 

הוא מביא את דברי ספר יוסיפון שמספר:

 ששתי גוים פרשו מחיי העולם הזה, והלכו והיו שוכני יערות ... אכלו רק פירות יער, ולא הייתה להם שום תקשורת עם הסביבה ... היו נבדלים ופרושים מענייני העולם... חכמי ישראל נשאלו אודות העניין הזה, ודעתם לא נחה מזה, כי העובד את ה' כדבעי, צריך שיהיו דבריו ועסקיו נוחים לשמים ולבריות, ולא שיפריע דרכי יישוב העולם וחברת בני האדם...

ואילו היה כל העולם נזירים, כותב התפארת יהונתן, לא היה מתקיים מימוש וסדר הטבע, וכמעט יכלה העולם, ועל זה אמרו חז"ל 'יפה תורה עם דרך ארץ'... 


אלא שהפרישות שיעשה אדם, יהיה באופן שיש בו אפשרות, שיעשו כן כל העולם, ועם כל זה, יהיה לעולם קיום.


אבל הפרישות שיש ליחיד, ולא לכל העולם בכללו, כי אז יחרב העולם ואינו בגדר השלמות ועל זה הרחיקו חכמי ישראל, ועל זה רמזו חז"ל – פרשה זו נאמרה בהקהל, כמו שנאמר הקדושה במותר לך, יהיה במה ששייך בהקהל.


אומר התפארת יהונתן יסוד נפלא ביותר:

אפשר לבן-אדם להפריש עצמו מענייני העולם הזה... הוא חי לבד, בבדידות... הוא לא יעבור על ענין זה 'לא תלך רכיל בעמך', כי אין לו עם מי לדבר...

הוא גם לא יעבור על 'ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם' , כי הוא לא רואה שום דבר ביער... הוא חי בפרישות מוחלטת... 

אבל לא לזה התכוון הקב"ה כשהוא ציווה קְדֹשִׁים תִּהְיוּ – פרושים תהיו...


הקב"ה אמר: "קְדֹשִׁים תִּהְיוּ" מתוך הקהל - דַּבֵּר אֶל כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל  - אנשים-נשים-וטף , ושם קְדֹשִׁים תִּהְיוּ!


הקב"ה לא רוצה קְדֹשִׁים תִּהְיוּ שתחיה ביער... הקב"ה רוצה שכל עדת בני ישראל יהיו ביחד, וכאשר כולם יהיו מאוחדים במקום אחד, שם החכמה לקיים קְדֹשִׁים תִּהְיוּ. 
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏