תורה- להרגיש שהתלמיד חסר לך!

לא מגיע לכיתה?". מה נדרש ממגיד שיעור לעשות כאשר אחד מן הלומדים לא הגיע?. "סיפור על רבי יהודה הנשיא ואליהו הנביא". כיצד נהג רבי יהודה הנשיא שאליהו הנביא לא הגיע לשיעור?... "הדרכה פדגוגית לשיעורי תורה"

להרגיש שהתלמיד חסר לך!


הגמרא במסכת בבא מציעא פה, ב מספרת סיפור: 

אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי. יומא חד ריש ירחא הוה נגה ליה ולא אתא. א''ל מאי טעמא נגה ליה למר? אמר ליה אדאוקימנא לאברהם ומשינא ידיה ומצלי ומגנינא ליה וכן ליצחק וכן ליעקב ולוקמינהו בהדי הדדי סברי תקפי ברחמי ומייתי ליה למשיח בלא זמניה. א''ל ויש דוגמתן בעולם הזה? אמר ליה איכא ר' חייא ובניו.


אליהו הנביא היה בא באופן תדיר, לשיעור של רבי יהודה הנשיא... והיה יושב שם...

כל יום, היה אליהו הנביא מגיע אל השיעור... יום אחד, ראש חודש היה, אליהו הנביא לא הגיע...

למחרת, ב' בחודש, הגיע אליהו הנביא והתיישב בשיעור...

בסיומו של השיעור, ניגש אליו רבינו הקדוש, ושאל אותו: "איפה היית  אתמול?"

אמר לו אליהו – אתמול לא יכולתי לבוא... ראש חודש היה ...

ובכל ראש חודש, הקב"ה מתיל עלי תפקיד, ולכן אני לא יכול לבוא לשיעור...

מה התפקיד שלך?

אמר לו – בראש חודש, אני ניגש לקברי האבות במערת המכפלה, מעיר את אברהם אבינו מקברו, נוטל לו ידיים... הוא מתפלל... ומחזיר אותו לקברו... וככה אני עושה עם שלושת האבות. ועד שאני מסיים את זה, כבר השיעור שלך מסתיים.

שאל אותו רבינו הקדוש – אז למה אתה לא מעיר אותם בבת אחת?!

אמר לו אליהו – הקב"ה לא מרשה לי, להעיר אותם ביחד. כיון שאם שלושתם יתפללו יחד, יבוא מלך המשיח... ועדין לא הגיע הזמן...

שאל אותו רבינו הקדוש – האם גם בדורנו ישנם כאלה אנשים, שאם אני מעמיד אותם ביחד, הם יכולים להביא את המשיח?

אמר לו אליהו הנביא - "כן, ר' חייא ובניו"הרב ברוך רוזנבלום סיפר ששמע פעם מהראש ישיבה שלו:

שאלו אותו פעם תלמידים באמצע השיעור... מה זאת אומרת שהוא שאל את אליהו הנביא "איפה היית אתמול"?!

האם יכול רבינו הקדוש לשאול את אליהו הנביא "איפה היית אתמול"?! אליהו הנביא זה מלאך! מה אתה שואל אותו שאלה כזאת?!


אמר ראש הישיבה דבר נפלא:

וזו הוראה, לכל אחד ואחד מאיתנו  - זה לא שהוא בא בתביעה אליו, אלא נעשה הדבר לכבודו של אליהו הנביא...


הסבר:

לכל אחד שנותן שיעור, יש אנשים קבועים שמשתתפים בשיעור... אם בן-אדם קבוע נעדר פעם אחת מהשיעור, אז למחרת עליך לשאול אותו: "איפה היית אתמול"?... זה מחמיא מאוד לבני-אדם, שהמגיד שיעור שם לב, שהוא לא היה אתמול.


זה מה שרבינו הקדוש בא  לומר... "איפה היית אתמול? - היית חסר לי בשיעור"...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏