טו בשבט- ישראל נמשלו לפירות

"מדרש לטו בשבט". כיצד נמשלו ישראל לפירות: "עם ישראל והתאנה". "עם ישראל והגפן". איזה עץ רצה שיקחו ממנו כדי לתלות את המן הרשע?

"עם ישראל והתאנה"


ספר הושע פרק ט' פסוק י' 

כַּעֲנָבִים בַּמִּדְבָּר מָצָאתִי יִשְׂרָאֵל כְּבִכּוּרָה בִתְאֵנָה בְּרֵאשִׁיתָהּ רָאִיתִי אֲבוֹתֵיכֶם הֵמָּה בָּאוּ בַעַל פְּעוֹר וַיִּנָּזְרוּ לַבֹּשֶׁת וַיִּהְיוּ שִׁקּוּצִים כְּאָהֳבָם:


במדבר רבה פרשה כא:

לפיכך (שם /משלי/ כז) נוצר תאנה יאכל פריה למה נמשלה תורה בתאנה שרוב האילנות הזית הגפן והתמרה נלקטין כאחת והתאנה נלקטת מעט מעט כך התורה היום לומד מעט ולמחר הרבה לפי שאינה מתלמדת לא בשנה ולא בשנתים, איש אשר רוח בו לפי שאמר אלהי הרוחות שאתה מכיר רוח כל אחד ואחד

 

 

"עם ישראל והגפן"


תלמוד בבלי מסכת חולין (דף צב עמוד א):

 אמר רבי שמעון בן לקיש: אומה זו כגפן נמשלה, זמורות שבה - אלו בעלי בתים, אשכולות שבה - אלו תלמידי חכמים, עלין שבה - אלו עמי הארץ, קנוקנות שבה - אלו ריקנים שבישראל.

 

 

מדרש תנחומא פרשת אחרי מות סימן י:

בכל הקרבנות נמשלו דברי תורה, מקריבין יין נסך על גבי המזבח שנאמר (במדבר טו) ויין לנסך רביעית ההין, נמשלה דברי תורה ליין שנאמר (משלי ט) ושתו ביין מסכתי, מקריבים לחם על גבי המזבח שנאמר (במדבר כח) את קרבני לחמי לאשי, וכן הוא אומר (שמות כה) ונתתי על השולחן לחם פנים לפני תמיד, נמשלה תורה ללחם שנאמר (משלי ט) לכו לחמו בלחמי, מקריבים על גבי המזבח שמן שנא' סולת בלולה בשמן, נמשלה תורה לשמן שנ' (קהלת ט) בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר.

 

שמות רבה פרשה מד:

זכור לאברהם, פתח ר' תנחומא בר אבא (תהלים פ) גפן ממצרים תסיע, למה נמשלו ישראל לגפן אלא מה הגפן כשבעליה מבקשין שתשביח מה הם עושין עוקרין אותה ממקומה ושותלין אותה במקום אחר והיא משבחת, כך כיון שבקש הקב"ה להודיע ישראל בעולם מה עשה עקרן ממצרים והביאן למדבר והתחילו מצליחים שם והתחילו מקבלין התורה ואומרים (שמות כד) כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע ויצא להם שם בעולם, שנאמר (יחזקאל טז) ויצא לך שם בגוים ביפיך,

 


אסתר רבה פרשה ט:

... מאיזה עצים היה אותו העץ, אמרו חכמים בשעה שבא להכינו קרא הקב"ה לכל עצי בראשית מי ייתן עצמו ויתלה רשע זה עליו? תאנה אמרה: 

אני אתן את עצמי שממני מביאין ישראל בכורים ולא עוד אלא שנמשלו ישראל כבכורה הלא הוא דכתיב (הושע ט') כבכורה בתאנה בראשיתה. גפן אמרה: 

אני אתן את עצמי שבי נמשלו ישראל הה"ד (תהלים פ') גפן ממצרים תסיע.


רימון אמר: 

אני אתן את עצמי שבי נמשלו ישראל שנא' (שה"ש =שיר השירים= ד') כפלח הרמון רקתך. אגוז אמר: 

אני אתן את עצמי שבי נדמו ישראל הה"ד (שם /שיר השירים/ ו') אל גנת אגוז ירדתי.אתרוג אמר: 

אני אתן את עצמי שממני נוטלין ישראל למצוה הדא ה"ד (ויקרא כ"ג) ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וגו'. הדס אמר: 

אני אתן את עצמי שנמשלו בי ישראל שנאמר (זכריה א') והוא עומד בין ההדסים אשר במצולה. זית אמר: 

אני אתן את עצמי שבי נמשלו ישראל שנאמר (ירמיה י"א) זית רענן יפה פרי תאר קרא ה' שמך. תפוח אמר: 

אני אתן את עצמי שבי נמשלו ישראל שנאמר (שיר השירים ב') כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים וכתיב (שם /שיר השירים/ ז') וריח אפך כתפוחים. דקל אמר: 

אני אתן את עצמי שבי נמשלו ישראל הה"ד (שם /שיר השירים/ ז') זאת קומתך דמתה לתמר. עצי שטים ועצי ברושים אמרו

אנו ניתן עצמנו שממנו נעשה המשכן ונבנה ביהמ"ק. ארז ותמר אמרו: 

אנו ניתן עצמנו שאנו נמשלים לצדיק שנאמר (תהלים צ"ב) צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה.ערבה אמרה: 

אני אתן את עצמי שבי נמשלו ישראל שנא' (ישעיה מ"ד) כערבים על יבלי מים וממני נוטלין למצווה לארבעת המינין שבלולב. באותה שעה אמר הקוץ לפני הקב"ה: 

ריבונו של עולם אני שאין לי (במה) [על מה] לתלות אתן את עצמי ויתלה טמא זה שאני נקרא שמי קוץ והוא קוץ מכאיב ונאה שיתלה קוץ על קוץ וממנו מצאו ועשאו, וכיון שהביאוהו לפניו הכינו על פתח ביתו ומדד עצמו עליו להראות עבדיו האיך יתלה מרדכי עליו. 


השיבתו בת קול נאה לך העץ, מתוקן לך העץ מששת ימי בראשית...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏