ברית מילה - מחילת עוונות

"דבר תורה קצר לברית מילה". "כל המשתתף בברית מילה - נמחלים לו כל עוונותיו" האומנם?! מדרש נפלא המסביר "מדוע נמחלים העוונות למשתתפים בברית המילה?"... והקשר בין מידת הקנאה שיש לאליהו לבין מחילת העוונות לכל הנמצאים בברית המילה...

ברית מילה - זמן מחילת עוונות

בפרשת פינחס כתוב: "תחת אשר קינא לאלוקיו ויכפר על בני ישראל", והמדרש כבר ביאר שפינחס הוא אליהו הנביא. 

והואיל ומידתו קנאה, וה' גזר עליו להיות בכל ברית, (למרות שזה מצער אותו, שמפסיד חידושים שמתחדשים ברקיע באותה השעה, ובנוסף, אם ישנם מספר בריתות באותה השעה, הוא צריך להתחלק לכמה ניצוצות וזהו צער לנשמה). 

המדרש מביא דו שיח בין הקב"ה לאליהו הנביא: 

אמר אליהו לה': "הואיל, ומידתי קנאה, ולא אוכל לסבול עוונות, אם אבי הבן יש בו עוונות"? 

אמר לו הקב"ה: "אמחל לו" 

שאל אותו אליהו: "ואם למוהל ישנן עוונות"? 

השיב לו ה': "אמחל גם לו" המשיך אליהו: 

"ואם לסנדק"? ענה ה': "גם לו אמחל" 

התעקש אליהו: "ואם יש מישהו מהקהל עם עוונות?" 

השיב לו הקב"ה: "אמחל לכולם"... 

וזהו שכתוב: "ויכפר על בני ישראל" - בקנאה שיש בו, גורם הוא שה' יכפר ומוחל לכל המשתתפים בברית המילה!


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏