ההיבט ההלכתי לגביי חינוך ילדים

לילד היא מצווה מדאורייתא או מדרבנן?". האם מותר ללמד אדם שלא ברך ברכות התורה? תשובתם של גדולי ישראל: החזון איש והרה"ג אלישיב. מה הפירוש של דברי החפץ חיים: "אין הלכה יש כללי הלכה!"

ההיבט ההלכתי בחינוך המיוחד

נשאלת השאלה:

האם החיוב ללמד את הילד הוא מדאוריתא (=ציווי מהתורה) או מדרבנן (=ציווי חכמים)?


לדעת הרמב"ן (רבי משה בן נחמן) החיוב הוא מהתורה:

שנאמר בתורה (דברים ו ז): "ושננתם לבניך" 

והוא מבאר: "מאחר שצִיוַה במצווֹת 'חוקת עולם לדורותיכם'... הנה אנחנו מצוּוִים שיֵדעו בנינו את המצוות, ואיך ידעו אותם אם לא נְלמדם?!".

 

 מבואר בשולחן ערוך (יו"ד רמ"ה): "מאימתי מתחיל ללמד לבנו? משיתחיל לדבר מתחיל ללמדו תורה צווה לנו משה, ופסוק ראשון מפרשת שמע. ואח"כ מלמדו מעט מעט וכו'".

 

 ההסתכלות על ההלכה

שולחן ?רוך ק"ט ס?יף ב':

"אסור לתת אוכל למי שאינו יודע בו שמברך"

ביאור הלכה: אפילו בספק


ישנן ברכות מהתורה לדוגמה (ברכה דאורייתא): ברכת התורה

וישנן ברכות שהן מדרבנן - חז"ל קבעו אותם לדוגמה: ברכת הנהנין


לימוד קל וחומר

אם ברכה דרבנן אסור לחייב בה אדם אחר (שלא להכשילו), קל וחומר ברכה שהיא דאורייתא = ברכת התורה!


מסקנה:

ברג? שאני מלמד תורה למישהו שאיננו מברך ברכת התורה, אני מכשיל אותו!נשאלת השאלה: 

אם כן מה יעשו אלו שמדברים ברדיו לשומ?ים שלא ברכו ברכות התורה?! או רבנים המדברים בהרצאות לאנשים שאינם שומרי תורה ומצוות? ואפילו בשיח יום-יומי בין אנשים שאינם שומרים תורה ומצוות?


חזון איש מציב דילמה כתשובה:

מצד אחד, כשאני נותן לאדם שאיננו מברך לאכול, אני "עוזר לו" ל?בור על גזל של הקב"ה וכנסת ישראל (ברכות ל"ה.)- שותף לדבר עבירה

 אבל מאידך אם אני לא אתן לו אני אגרום לו לשנאה, נקימה ונטירה!


וכאן השאלה: האם להיות שותף ב?וון דרבנן = ברכת הנהנין או לגרום לו לעבור על כמה מצוות דאורייתא = נקימה, נטירה שיביאו אותו אף לשנאה?


והתשובה ברורה:

במצב כזה כל בר-דעת מבין שעדיף לתת לו לאכול מאשר להשניא את ?צמנו ?ליו!הרה"ג אליישיב השיב:

מצוות התורה צריכות כוונה ומכיוון שהשומ? לא יוד? שזו מצווה ובוודאי שלא כיוון לשם מצווה - אין שום בעיה! 

אבל אם הוא יוד?, ?וברים משום "ולפני ?יוור לא תיתן מכשול!"


החפץ חיים אמר:

אין הלכה יש כללי הלכה!

כל מצווה בתורה יכולה להתבטל באופן מסוים ולקבל משמ?ות אחרת במקרה אחר!

 

מה יהיה אם כן הדין לגביי תלמידים בחינוך המיוחד?


למעבר להלכה בחינוך המיוחד לחץ כאן


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏