כשרות- "בשר שהתעלם מן העין"

ות המטבח בהלכה' של הרב דוד שלמה נקי שליט"א: "מה הבעיה עם בשר שהתעלם מן העין?". טביעות עין בבשר שהתעלם מן העין. הדין בפועל גוי לגביי "בשר שהתעלם מן העין"...

"בשר שהתעלם מן העין"


טעם האיסור של בשר שהתעלם מן העין

בשר שהניחוהו במקום מסוים ללא שימת עין עליו, אם יכולה להיווצר מציאות שיבוא איזה עוף או חיה או בהמה או גוי ויקחו את החתיכה ויביאו במקומה בשר אחר, הרי שאסור לאכול חתיכה זו, מחשש שהחליפוה בבשר איסור. 

אבל אם אין שום אפשרות שתתחלף החתיכה, כגון שהחלון סגור או שהבשר מכוסה בתוך כלי, מותר הבשר באכילה. (ט קלד, קלה)

 

טביעות עין בבשר שהתעלם מן העין 

גם בשר שהונח במקום פתוח שהיה חשש שהוחלף, כגון האוכל בחצר ביתו או בבית והחלון פתוח, אם מכיר הוא את הבשר בטביעות עין שזהו הבשר שהניח, או שהיה לו סימן מסוים בבשר, מותר הבשר באכילה. 

וכמו כן, אם היה הבשר מבושל או מתובלן ומכיר את הבשר שזהו ולא הוחלף, מותר לאוכלו. (קלז. סימן סג ס"א)

 

הדין בפועל גוי במסעדות ובאולמות

אולמות שמעבידים פועלים גויים במטבח לעזור לטבח היהודי או בתים שמעבידים 'פיליפינית', ופעמים והגוי נשאר במטבח או בבית לבד, ויש שם בשר, צריכים להקפיד שיישאר המקום פתוח, שאז הגוי מפחד להחליף את הבשר ושאר המוצרים מחשש שכל רגע יכנס היהודי, ויראהו ויפטר אותו מהעבודה. 

ומכל מקום כאשר אין שום רווח לגוי להחליף את המוצרים ללא כשרים, אף אם המקום סגור, אין צריך לחשוש שמא החליף. (קלז)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏