כשרות- "לימוד ענייני כשרות"

יוסף חיים זוננפלד זצ"ל מתוך חוברת 'כשרות המטבח בהלכה' של הרב דוד שלמה נקי שליט"א: מהי החשיבות של הלימוד עם האישה בענייני כשרות המטבח? ולאן הצליחה להגיע אשתו של הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל בלימוד הלכות כשרות...

חברים יקרים, בואו ונתחזק בשמירת הכשרות כדת וכדין, להקפיד על כל מה שמכניסים אנו לפינו, וביתר שאת ויתר עוז על מה שאנו מוציאים מפינו, שלא נכשל בפינו ובלשוננו בדיבורים אסורים חס ושלום, ונזכה שיהיו פינו ונפשנו קדושים וטהורים כרצון הבורא יתברך, אמן.

 

ואשר על כן, איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק, להתאמץ בלימוד ההלכות מידי יום ביומו, וגם לזכות את הרבים על ידי שיפרסם את הלימוד בקריאת הלכות לאחר התפלה, או בעבודה בשעות הפנאי, או בנסיעה באוטובוס, או על שלחן שבת וכדומה.


ועצה טובה לקבוע עם האישה כ- 10 דקות בכל ערב בלימוד ענייני כשרות המטבח, כי הלוא גם נשים חייבות בשמירת המצוות כפי ההלכה והן המצויות שם כבדרך קבע.

 

מסופר על הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל, שהיה שקדן עצום בתורה, וכשהיה חוזר בערב לביתו, גם כן היה לומד, ואשתו הרבנית ע"ה הייתה משתעממת להיות לבדה, וקבע עמה הרב שילמדו ביחד כל ערב שעה שלימה הלכות מתוך הספר. 

ובזכות לימוד זה, היה לה לרבנית ידע רב וגדול מאוד בהלכות, וכשראה הרב כן, נתן לה רשות שתענה היא על השאלות בהלכה הבאות לביתם, וכן היה שכשהיו באים לביתם לשאול את הרב שאלות בהלכה, הייתה עונה היא לשואלי דבר, ורק אם לא הייתה יודעת, אז הייתה מפנה את השאלה לרב, והרב היה עונה.

 

וקבלה בידינו מרבותינו הקדמונים כי בלימוד יחד עם האישה זוכה האדם לסיוע גדול מהשמים על שלום ביתו, ויקויים בהם הפסוק: "יהי שלום בחילך שלווה בארמנותייך".


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏