הלכות מוקצה בשבת- "איסור נולד"

פי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מהו איסור נולד?". "האם מותר לפנות שלג בשבת?". "דין מי מזגן בשבת". "האם מותר לשים את צינור מי מזגן בדלי בשבת?"

"איסור נולד"


הגדרת איסור "נולד"

דבר שלא היה בעולם ונוצר בשבת, הריהו מוקצה הנקרא: "נולד". כגון, ביצה שהטילה התרנגולת בשבת. (ביצה ב ע"א. שבת ג קמ)

 

"גשם ושלג בשבת"

גשם ושלג היורדים בשבת, אינם מוקצה ואין בהם איסור "נולד". כיון שהמים היו בעננים קודם השבת. [ואינם קונים שביתה שם, כיון שהם נעים ונדים ולא נחים. עירובין מו ע"א] 

על כן, מותר ומצווה לפנות שלג לצדדים במגרפה או כף גדולה, כדי לפנות מעבר לבני אדם. ואם השלג הגליד ונעשה גוש קרח, מותר לשוברו. (שבת ג קמב, ד קעב)

 

"דין מי מזגן בשבת"

מים הנוטפים בשבת מצינור המזגן, הרי הם אסורים משום "נולד", ואסורים בטלטול. ואין זה דומה לגשם היורד בשבת, כי מי הגשמים היו בעננים קודם השבת, אבל מי המזגן לא היו בעולם כלל קודם השבת, ורק בשבת נוצרו על ידי פעולת המזגן. (שבת ג קמד)


"נתינת צינור מי מזגן בדלי"

אין לתת בשבת את צינור המזגן לתוך דלי שיטפטף בתוכו, לפי שנמצא "מבטל כלי מהיכנו". [כמבואר לעיל בדיני "ביטול כלי מהיכנו", שאסור להניח מוקצה חשוב בכלי על דעת שישאר שם כל היום. והרי מי המזגן הם מים מזוקקים, ויש דרך להשתמש בהם לגיהוץ וכיוצא, וכשנותנם בדלי, אוסרו בטלטול]. 

והנכון לתת מעט מים בדלי, ואחר כך ייתן את הצינור בתוכו, ובזה לא יאסרו המים והדלי בטלטול, [כיון שמי המזגן מתבטלים מעט מעט במים שבדלי]. (הגרי"ש אלישיב ועל פי הצל"ח ועוד. שבת ג קלג, קמד)

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏