הלכות מוקצה בשבת- "ביטול כלי מהיכנו"

שבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מהו ביטול כלי מהיכנו?". "באיזה אופן מבטל כלי מהיכנו?" ו- "באיזה אופן איננו מבטל כלי מהיכנו?". פתרונות הלכתיים לריקון קערה שנתן בה קליפות... "דין טלטול פח אשפה בשבת"

"ביטול כלי מהיכנו"


"מהו ביטול כלי מהיכנו"

אין לתת מוקצה מחמת חסרון כיס או מוקצה מחמת גופו, על גבי כלי שמלאכתו להיתר, כי על ידי כך נאסר כלי ההיתר בטלטול. ואיסור זה נקרא: "ביטול כלי מהיכנו" ['כנו' מתרגם אונקלוס 'בסיס'], שמבטלו ממה שהיה ראוי לו, שעד עכשיו היה ראוי לטלטלו ממקום למקום, וכעת סתר זאת וכאילו קבע את מקומו כאן במה שאינו יכול לטלטלו עוד.

 

ואולם, לא נאסר לתת מוקצה על כלי היתר, אלא כשהמוקצה הוא חשוב, ונותנו על דעת שיישאר שם כל השבת. כגון: שמניח קערה תחת התרנגולת שתטיל ביצתה לתוכה. אבל אם נותן את המוקצה לזמן מועט ואינו דבר חשוב, כקליפות ועצמות שאינן ראויות למאכל בהמה, אין זה נחשב ביטול כלי מהיכנו, ומותר ליתנן בשבת בכלי. ולכן, מותר להניח בצלחת ריקה קליפות פיסטוקים או שקדים וכיוצא.

 

ואמנם, מאחר ועתה יש בצלחת קליפות שהן מוקצה, האיך יפנה אותן מהצלחת? ישנן כמה אפשרויות: 

א. ינער את תכולת הצלחת למפה [כגון במפה חד פעמית שזורק אותה], אך לא יגביה לגמרי את הצלחת. 

ב. ייתן מאכל בתוך הצלחת, ואז מותר יהיה להגביה את הצלחת אגב מאכל ההיתר, ולזרוק את הקליפות לאשפה. 

ג. אם צריך את המקום בשלחן שעליו מונחת הצלחת, מותר להגביה את הצלחת ולזרוק את הקליפות לאשפה, אף מבלי לתת מאכל בצלחת. (סימן שח סעיף כז. שבת ג עב, ריא)

 

"דין טלטול פח אשפה בשבת"

מותר לתת קליפות ועצמות שאינן ראויות למאכל בהמה, לתוך פח אשפה ריק. [ואף אם יש בפח רק קליפות ועצמות שלא ראויות למאכל בהמה, מותר לטלטל את הפח, כי הפח מיועד לזה] (שבת ג ריג). 

ומותר לרוקן את הפח לפח הגדול שברחוב, ולאחר מכן להחזירו לבית, כי דינו ככל כלי שמלאכתו להיתר. (ב שצז)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏