הלכות מוקצה בשבת- "כלי שמלאכתו לאיסור"

ות שבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מהו כלי שמלאכתו לאיסור?". "דוגמאות לכלי שמלאכתו לאיסור". "טלטול כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו או מקומו". "מה הדין כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו או מקומו ויש לו כלי אחר או מקום אחר?". "מה הדין בכלי שמלאכתו לאיסור שהוא מפחד שיתקלקל או יגנב?". "טלטול כלי שמלאכתו לאיסור אגב היתר". "דין טלטול כלי שמלאכתו לאיסור לכבוד אורחים". "השימוש בשבת בכלים שמלאכתם לאיסור". "הטיה והוזזת מאוורר בשבת". "האם מותר להשתמש בסולם בשבת?". "דין בגד שעטנז בשבת". "האם מותר לחלק קופות צדקה בשבת?"

"כלי שמלאכתו לאיסור"


"הגדרת כלי שמלאכתו לאיסור"

כלי שהשימוש בו הוא למלאכות האסורות בשבת, כגון: עט, פטיש, הרי הוא נקרא "כלי שמלאכתו לאיסור". 

אבל אם הוא מיועד גם למלאכות איסור וגם למלאכות היתר, כגון: סיר שמיועד לבשל בו על האש, וגם לשמור בו מאכלים במקרר, אין דינו ככלי שמלאכתו לאיסור, אלא ככלי שמלאכתו להיתר, שיבואר להלן. (שבת ג נא)

 

"דוגמאות לכלים שמלאכתם לאיסור" - מחבת, גפרורים, סיגריות, מאוורר, מטריה, צבת, מסמר, מסור, מספריים, מחט תפירה, מחק, מחדד וכיוצא. ]שבת ג מט, עג, עו[

 

"טלטול לצורך גופו או מקומו"

כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטלו "לצורך גופו" או "לצורך מקומו". 


לצורך גופו - היינו להשתמש בכלי למלאכת היתר, כגון פטיש לפצח אגוזים, גפרור לחצוץ בו שיניו, ומספריים לפתוח שקית חלב, וכל כיוצא בהם. (שבת ג מט, עז. שבת ה שסה)

 

ולצורך מקומו - שצריך למקום שהכלי מונח עליו. כגון, אם נמצא עט על כיסא ורוצה לשבת עליו, מותר לקחת את העט בידו ולהניחו במקומו. וכן מספריים שנמצאו על שולחן שבת, מותר לקחתן למקום אחר, כיון שצריך את השולחן. וכן מחבת המונחת בארון כלים על ערימת הצלחות, וצריך לצלחות, מותר להרים את המחבת כדי לקחת את הצלחות, כיון שצריך את מקום המחבת. (ב תא)

 

"מה הדין יש לו כלי אחר או מקום אחר?"

מותר להשתמש בכלי שמלאכתו לאיסור לצורך פעולה המותרת בשבת, אף שיש לו כלי של היתר. 

ולכן מותר לפצח אגוזים בפטיש, אף שיש לו מפצח. וכן מותר לטלטל את הכלי כדי לשבת במקומו, אף שיש לו מקום אחר לשבת. (סימן שח סט"ז, הב"ח, הט"ז, מלבושי יו"ט, הגר"ז, חיי אדם, עולת שבת, תוספת שבת, מנחת שבת, תורת שבת, קצות השלחן, באר משה, מגילת ספר. ובמשמרת השבת כתב: "ומה שחידש המשנה ברורה שהיתר לצורך גופו הוא דווקא כשאין לו כלי היתר, לא הוזכר בפוסקים הראשונים, ואילו היו סוברים כן, לא היו שותקים מזה". שבת ג מט)

 

"טילטול מחשש שלא יתקלקל או שלא ייגנב"

כלי שמלאכתו לאיסור שנמצא בחצר, וחושש שמא ייגנב, או יתקלקל בשמש או בגשם, אסור לטלטלו לבית. 

אולם רשאי לטלטלו בשינוי, כמבואר לעיל. 

וכן רשאי לטלטלו לצורך גופו או מקומו, ובעוד הכלי בידו יחזירהו למקומו.

למשל: 

עט המונח על כיסא בחצר, וחושש שייגנב, יכול להחליט שברצונו לשבת על הכיסא, ואז יטלטל את העט לצורך מקומו, שהוא הכיסא שעליו מונח העט, ובעוד שהעט בידו יחזירהו למקומו בבית, ולאחר מכן ישב מעט על הכיסא. כמו כן, יכול להחליט שברצונו לבחוש את התה או הקפה בעט, ואז רשאי לטלטל את העט "לצורך גופו" שמשתמש בעט, ובעוד שהעט בידו יחזירהו למקומו בבית.

 

"טלטול כלי שמלאכתו לאיסור אגב היתר"

כלי שמלאכתו לאיסור שמונח עליו דבר היתר, רשאי לטלטלו. על כן, כלי הנמצא בחצר וחושש שמא ייגנב, יניח עליו כף או עוגה וכיוצא, ויכניסהו. (סימן שח ס"ה. שבת ג נד)

 

"טלטול לכבוד אורחים"

המיקל לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור כדי לסדר את הבית לכבוד אורחים, יש לו על מה לסמוך. אבל לכתחילה ינהג כאמור לעיל לטלטלו בשינוי וכיוצא. (ב תט, תטו)

 

"מניעת דליפת גז בשבת"

שלהבת גז שכבתה, ודולף גז, חובה לסגור את הגז מיד, מפני חשש סכנה, ואין בזה שום מוקצה. (שבת ג רה)

 

"השימוש באולר בשבת"

אולר שיש בו חלקים שונים וביניהם סכין, מותר להשתמש בסכין, אך לא יפתח את שאר החלקים האסורים בשימוש בשבת, כמספריים, פצירה וכיוצא. (שבת ג קלד)

 

"הטיה והוזזת מאוורר בשבת"

מותר לאדם להסב את המאוורר כלפיו שתבוא אליו הרוח [שזהו לצורך גופו]. וכן מותר ללחוץ בכפתור המאוורר למעלה, כדי שיסתובב לצדדים או כדי שיעמוד במקומו. (שבת ג עח. ה"ע ג קצד)

 

"השימוש בשמיכה חשמלית בשבת"

מותר להשתמש בשמיכה חשמלית המחוברת לחשמל, ואין לחשוש שמא יגביה או ינמיך את מידת החום. (שבת ג פב. שבת ה שסב. ה"ע ג רטו)

 

"טלטול מכשיר אדים בשבת"

מכשיר אדים קר, מותר לטלטלו בהתאם לצורך החולה. ואף מכשיר אדים חם יש להקל להזיזו לצורך החולה. ועיין להלן בדיני חולה שאין בו סכנה, האיך ישתמשו בו בשבת. (ב תכח)

 

"השימוש בסולם בשבת"

סולם של סיידים או נגרים וכדומה, הרי הוא כלי שמלאכתו לאיסור. אבל סולם שבבית העשוי לצורכי איסור וגם לצורכי היתר, כהורדת חפצים ממדף גבוה וכדומה, הרי הוא ככלי שמלאכתו להיתר וכדלהלן. (ב תלד)

 

"טלטול סיגריות בשבת"

סיגריות הן כלי שמלאכתו לאיסור, ופשוט שאסור ליתנן בכיס בשבת על מנת לעשן מיד בצאת השבת. (ב תנא).

 ומה טוב, שימָנע כל אדם מעישון הסיגריות, מאחר והעישון מסוכן מאוד לבריאות ושומר נפשו ירחק מזה, ויקיים בעצמו: "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". 

 

"דין בגד שעטנז בשבת"

בגד שבדקוהו ונמצא בו שעטנז [תערובת חוטי צמר ופשתן], מאחר ואסור מן התורה ללובשו, דינו ככלי שמלאכתו לאיסור. (סימן שח סמ"ז)

 

"טלטול וחלוקת קופות צדקה בשבת"

מוסדות תורה וחסד רשאים לחלק קופות צדקה לציבור הבאים רק בשבתות, כדי להגדיל את מעשיהם הכבירים. והטעם בזה, כי אין נחשב כלי שמלאכתו לאיסור אלא כגון עט ופטיש וכיוצא שעושים בהם ממש מלאכות איסור, אבל קופה שרק מניחים בה מעות, אינה נחשבת שמלאכתה לאיסור. 


ומה שהיא מוקצית, משום שנעשית "בסיס לדבר האסור" וכדלהלן, אבל כשאין בה מעות, מותרת בטלטול. (רב נטרונאי גאון, הראב"ד, הרמב"ן, הרשב"א, המרדכי, הרשב"ץ, פני יהושע, הגרש"ז אוירבך ועוד. שבת ג צ. אדני שלמה ב קעח) 


ואף החולקים מודים להתיר בקופה חדשה, כי אף שהזמין את הקופה לתת בה מעות, כל זמן שלא נתן בה, אינה נעשית כלי של איסור. (משנ"ב סימן שי ס"ק כה)© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏