הלכות שבת- "דיני שכר שבת"

מובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "מהו תשלום בהבלעה?". "האם מותר לקחת שכר על עבודה בשבת?". "דין השכרת דירה לשבתות". "דין שכר לדבר מצווה בשבת". "האם מותר לקבל שכר על החזנות והקריאה בתורה בשבת?". "האם מותר למשגיח כשרות לקבל שכר על עבודתו בשבת?". "סימן ברכה בכסף של עבודה בשבת"

דיני שכר שבת


"תשלום בהבלעה בשבת"

העובד בעבודה המותרת בשבת כגון מלצר, אסור לו לקחת שכר על עבודתו בשבת, משום שנראה כקונה ומוכר בשבת. 

אולם אם עובד בעבודה זו גם בימי החול, מותר להבליע לו את שכר השבת עם השכר של ימי החול. והיינו שיאמר לו, תן לי שכרי כך וכך לחודש, או לשבוע, או לעשרה ימים, אבל לא יאמר לו תן לי כך וכך לשבת. (סימן שו ס"ד. ב קיט, קכא)

 

"דין השכרת דירה לשבת"

הרוצה להשכיר דירתו לאורחים לשבת, מותר לו לקבל את דמי השכירות, כיון שמשלמים גם עבור הזמן ששהו בדירה קודם השבת ובצאת השבת. (ב קלה)

 

וזהו גם טעם ההיתר בתשלום לבתי מלון בשבת. ובפרט שהליכתו למלון במתכונת של צניעות ויראת שמים, כגון שהולכים קבוצה גדולה של כמה משפחות, ומבלים זמנם בדברי תורה ושירות ותשבחות לה' יתברך. ומביאים רב שינחה את השבת באווירה קדושה ומרוממת, וכך יקבלו חיזוק בעבודת ה' ביתר שאת, ויקיימו בעצמם [ישעיה מ לא]: "וְקוֹיֵי ה' יַחֲלִיפוּ כֹח". 

 

"שכר בשבת לדבר מצווה"

כתב הרשב"א: הגון וראוי יותר לקחת שליח ציבור בשכר מאשר בהתנדבות, כי כאשר מקבל שכר, מקפיד יותר ומתבונן ונזהר יפה בתפילתו. וגם על ידי זה, לא כל הרוצה לעלות שליח צבור, יעלה. ע"כ. 

וכן פסק מרן בשלחן ערוך (סימן נג סכ"ב): "שליח ציבור בשכר עדיף יותר מבנדבה". ולא כאותם גבאים שאינם מבטלים דעתם לדעת חז"ל, ומחפשים חזנים דווקא בחינם. ומותר לקבל שכר על החזנות והקריאה בתורה בשבת, כי אין איסור שכר שבת בדבר מצווה. וטוב שישלמו לו שכרו בהבלעה כנ"ל.

 

מורה עזר - מותר לדבר עם מורה עזר שילמד עם בנו, אך לא יזכיר סכום כסף. (ב קכו)

השלמת מנין - בית הכנסת שאין להם כהן, או שאין להם מנין אנשים שומרי שבת, מצווה שישכרו כהן ואנשים יראי שמים שיתפללו עמהם. (ב קכח)

 

סיום מסכת - המעודדים בניהם לסיים מסכתות, גדולה מעלתם מאוד, בפרט בדור הזה שהניסיונות ברחוב רבים, ומצווה רבה לתגמלם גם עבור לימודם בשבת. (ב קכז)

 

חנוך לנער - מצווה רבה לארגן שיעורי תורה וקריאת תהילים בשבת לילדים ובני נוער, ולחלק להם מיני מתיקה ופרסים, כדי לחזקם בתורה ויראת שמים, ובפרט שעל ידי זה נקשר אליהם, ויכול לדבר על ליבם ועל לב הוריהם שילמדו בבתי ספר תורניים. (ב קכח)

 

משגיחי כשרות - רשאים לקבל שכר עבור פיקוחם על הכשרות והבישולים בשבת שיתנהלו על פי ההלכה, שעבודתם נחשבת מצווה. ואפילו אם יש כבר משגיח אחד, ורוצים להוסיף משגיח נוסף, הרי זה משובח. (ב קכד)

 

"סימן ברכה בכסף של עבודה בשבת"

הגם שמותר לקבל שכר שבת עבור דבר מצווה, מכל מקום אינו רואה סימן ברכה מכסף זה. על כן, הנכון שיקנה בכסף חפצי מצווה, כספרי קודש או חוברות לזיכוי הרבים לחזקם בשמירת תורה ומצוות, ויזכה לראות ברכה במעשה ידיו. (ב קכא)

 

אם מקפידים בדבר מצווה לקחת את שכר השבת בהבלעה עם ימי החול, יראו סימן ברכה בכספם. וכגון שמשלמים לשליח ציבור עבור תפילתו בשבת, אזי ישתדל להיות שליח ציבור גם מעט בימי החול, ויתנו לו השכר גם על ימי החול.


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏