הלכות בישול- השהיית תבשיל מערב שבת

ם נוספים מתוך הלכות בישול בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "השהיית תבשיל מערב שבת על גבי אש גלויה". "עצה טובה להשהיית תבשיל". דין פלטה חשמלית לגביי השהייה בשבת". "האם מותר להשהות מערב שבת תבשיל בתוך תנור אפיה חשמלי?"

"השהיית תבשיל מערב שבת"


אש גלויה

ישנם אופנים שאסרו חכמים להשהות תבשיל מערב שבת על גבי אש גלויה, כגון בתבשיל שהתבשל רק מעט קודם השבת, שחששו שמא יגביה את האש שיתבשל מהר יותר. 

וישנם אופנים שהתירו להשהות תבשיל על אש גלויה, כגון, תבשיל שהתבשל לגמרי ומצטמק ורע לו [שאינו משתבח כלל במה שמתבשל יותר], שאז אין חשש שיגביה את האש, שהרי רק יקלקל את התבשיל. וכן מים רותחים שככל שירתחו יותר, הם רק יחסרו ולא יוסיפו טעם לשבח כלל. על כן, מותר להשהות מיחם מים על גבי אש גלויה. (א צה, צו)

 

עצה טובה

הנכון ביותר להשהות כל תבשיל, בין שהוא מבושל כל צרכו, בין שאינו מבושל כל צרכו, בין שהוא מצטמק ויפה לו, בין שהוא מצטמק ורע לו [לבד מהמים החמים], על אש מכוסה או פלאטה [שבאלו אין חשש שיגביה את החום כדלהלן]. ובכך ישנה תועלת נוספת שיוכל להחזיר את התבשיל בשבת, באופנים מסויימים כדלהלן. ]א צ. ח"א תסח[

 

פלטה חשמלית

פלאטה חשמלית דינה כאש מכוסה, שהרי אין הסיר מונח על גופי החימום ממש, אלא על הפח המפסיק בין הסיר לגופי החימום. זאת ועוד, הרי הטעם שאסרו חכמים להשהות תבשיל על גבי אש גלויה, הוא מחשש שמא יגביה את האש או יחתה [יהפוך] בגחלים, ובפלטה שהחום קבוע, לא שייך להגביה. ואף אם היה אפשר להגביה, כיון שהפלטה מיוחדת רק לשבת וכשמה כן היא: "פלטה של שבת", יש בה היכר ואין חשש שיגביה את החום שבה. ועוד שגזירת חז"ל הייתה בתנורי גחלים שדרכם לדעוך, ולכן יש חשש שמא יחתה, אבל בפלטה שדרגת החום קבועה ותמידית ואינה דועכת, לא גזרו. 

וכן המנהג פשוט להשתמש בפלטה בשבת. וכמו שהורו: הר צבי פראנק, גידולי ציון הורביץ, אגרות משה, כוכבי יצחק, ישכיל עבדי, באר משה שטרן, נתיבי עם, ציץ אליעזר, שמירת שבת כהלכתה ועוד. (שו"ת יביע אומר חלק ו סימן לב. שבת א מד. ח"א תסד ועוד)

 

תנור חשמלי

מותר להשהות מערב שבת כל תבשיל שהוא בתוך תנור אפיה חשמלי, כשהעמידו על דרגת חום קבועה הנקראת "מצב שבת", שאז הוא כעין פלאטה. (ח"א תפב)

 

תנורים חדשים המצויים כיום, שבפתיחת הדלת גופי החימום נכבים מיד, ובסגירת הדלת נדלקים שוב, אין להשהות בהם תבשיל לשבת. (ח"א תצג)

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏