ל"ט מלאכות שבת- "מלאכת מכה בפטיש"

הייתה מלאכת מכה בפטיש במשכן?" במשכן היכו על הכלים בסיום עיצובם. מתוך הלכות ל"ט אבות מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הפרדת הציציות בשבת". "האם מותר לתת כרית לתוך הציפית בשבת". "האם מותר לנפח כרית גומי בשבת?". "דין פתיחת סתימה בשבת"

מלאכת מכה בפטיש


הגדרת המלאכה

גמר מלאכה - סיום עבודות. המכה בפטיש או בכלי אחר על כלי עקום כדי ליישרו, ובזה גומר את מלאכתו, וכן העושה פעולת גימור או ייפוי בדבר שנגמרה עיקר מלאכתו וכעת ראוי לשימוש, הרי זה עובר על מלאכת מכה בפטיש. 

על כן, המוציא חוט הנשאר בבגד בגמר עשייתו כדי לייפותו, או המוציא קיסם שנתחב בבגד קודם שגמרוהו, עבר על מלאכת מכה בפטיש. (סימן שב ס"ב. שבת ה שכט)

 

"הפרדת ציציות בשבת"

טלית שהטילו בה ציציות, ובעת קשירתם הסתבכו החוטים, אסור להפרידם לראשונה בשבת, כי זהו גמר מלאכתם, אבל אם הסתבכו החוטים לאחר מכן, מותר להפרידם. אך יזהר שלא יהדק את הקשר העליון, משום איסור קושר. (שבת ה של, סה)

 

"נתינת כרית בציפית בשבת"

מותר לתת כרית בתוך הציפית בשבת, אפילו אם הציפית חדשה.

 

כתב השולחן ערוך (סימן שמ ס"ח): "מוכין [דבר רך כצמר גפן ונוצות ובגדים בלויים] שנפלו מן הכסת, מותר להחזירם, אבל אסור ליתנם בתחילה בכסת", משום שעושה כלי. ואולם, זה דווקא כשלוקח צמר גפן או נוצות וממלא בציפית, שעתה הוא יוצר כרית. אבל כרית מוכנה שאפשר לישון עליה כמות שהיא, ואין מניחים אותה בציפית אלא לשומרה בנקיות, מותר ליתנה בציפית בשבת.

 

ניפוח כרית גומי

מותר לנפח כרית גומי בשבת אפילו במשאבה (שאיננה חשמלית) המיוחדת לכך. ואין בזה משום עשיית כלי, כי אין הניפוח מעשה אומן. וגם אין ממש בניפוח אויר, ולא שייך לומר בזה שעושה כלי. 

ובלאו הכי, כבר יש על הכרית שם כלי קודם הניפוח, ודרך תשמישה בכך, כמו בקבוק ששֵׁם כלי עליו קודם שייתן בו מים. וגם אין בזה משום מעשה חול, כי כתב הרמב"ם שלא אסרו משום מעשה חול, אלא דברים שירגילו אותו למלאכה. כן פסקו: מהרש"ג, תולדות זאב, יסודי ישורון, בצל החכמה, הלל אומר, הגרש"ז אוירבך, הגר"ח קנייבסקי, מחזה אליהו, שמירת שבת כהלכתה, שדה אלחנן ועוד. ובשו"ת באר משה כתב על מי שהחמיר, ולא כדין הורה, והדבר פשוט וברור שמותר, ואין שום יסוד לפקפק בדבר, וכל דבריו אינם. ע"כ. (שבת ג שע. שבת ה שמב) ועיין בבית יוסף (ס"ס שיז) בשם מהרי"ל שכתב, שפשוט שמותר להכניס אבנט במכנס חדש בשבת. ומה שאסרו לתת צמר לסדין חדש, משום שעושה כלי, אבל כאן לא מבטל את החגורה במכנס ועשוי להכניס ולהוציא תדיר. ע"כ. 

והרי גם כאן עשוי האוויר להכניס ולהוציא תדיר ואינו מבטלו שם.

 

"פתיחת סתימה בשבת"

כיור שהמים עוברים בו באיטיות, מותר לפותחו בפומפה ביתית, וכן רשאי לשפוך בו מים רותחים, להמיס את השומן הקרוש בו. אבל אם נסתם לגמרי ואין המים עוברים בו כלל, אסור לפותחו בשבת. ויש בזה חשש איסור תורה של מלאכת מכה בפטיש. ומכל מקום על ידי גוי, יש להקל במקום צורך גדול. (שבת ה שלא)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏