ל"ט מלאכות שבת- "מלאכת מבעיר"

לאכת מבעיר במשכן?" במשכן הבעירו אש לצורך יציקת האדנים, כלי המשכן, אפיית לחם הפנים והמנחות. מתוך הלכות ל"ט אבות מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "האם מותר לנגוע בנר שמן בשבת?" "הדלקת מכשיר חשמלי בשבת". "מה הדין אם שכח לכבות את המנורה במקרר לפני שבת?". "חשמל סטטי בשבת". "דין מצלמות אבטחה בשבת". "תאורה עם עין אלקטרונית בשבת". "כיצד מנע הרב ש"ך מאחות בית החולים לעשן בשבת?"

מלאכת מבעיר


הגדרת המלאכה

יצירת אש על מנת להאיר, לחמם, לבשל, לצלות, לאפות וכד'

יש לפרסם ברבים שמלאכת מבעיר, אינה דווקא בהדלקת אש חדשה כגפרור, מצית, גז וכדומה, אלא גם אם מגדיל את שלהבת הגז, הרי זו הבערה. וכן כל נשיפה בסיגריה, או כל לחיצה על הדוושה ברכב, הרי זה מבעיר. וכן הדלקת מנורה חשמלית אסורה משום הבערה.


"נגיעה בנר שמן בשבת"

אסור לגעת בנר שמן הדולק בשבת, כי בכל נגיעה יש לחוש שמא יטה את השמן, ונמצא מגדיל את השלהבת ומבעיר. על כן, שולחן שהוא רעוע מעט, לא ידליק עליו נרות שבת. (ח"ב תח)

 

"חשמל בשבת"

המדליק מנורה חשמלית שיש בה חוט להט, או תנור חשמלי, פלאטה וכיוצא, שיש בהם גוף חימום, חייב משום מלאכת מבעיר. אבל המדליק מכשיר חשמלי כגון מאוורר שיש בו רק זרם חשמלי, איסורו מדרבנן. (מנחת שלמה אוירבך, ציץ אליעזר, נשמת אברהם, להורות נתן, הגרח"פ שיינברג, ויברך דוד, מנחת אשר ועוד) ומה שלפעמים יוצאים ניצוצות מהמכשיר, כיון שלא נדלקת מהם אש, אין בכך איסור הבערה מהתורה אלא מדרבנן (הרא"ה, רבנו עובדיה מברטנורא, בשמים ראש, פני מבין, מהרש"ם, אשל אברהם, רב פעלים, מלמד להועיל, החזון איש ועוד). ועוד, שיציאת הניצוצות, היא בדרך אגב ואין זה אלא כלאחר יד. (שבת ג עח. שבת ד תב. שבת ה קעז, רמ, רמד. פס"ת שבת א שפו, תג, תי)

 

"מנורה במקרר בשבת"

יש להקפיד לכבות את המנורה במקרר קודם שבת, כיון שבפתיחת המקרר בשבת נדלקת המנורה. ואם שכח לנתק את המנורה, אסור לפתוח את המקרר, אך רשאי לומר לגוי לפותחו. כמבואר בהרחבה להלן בדיני אמירה לגוי. ]ב רנו[

 

אם לא מצא גוי, אין לומר לילד קטן לפתוח את המקרר, אך רשאי לומר לו שיוציא את התקע מהשקע בעת שהמנוע פסק מלעבוד. ואם אין קטן, רשאי הגדול להוציא את התקע בשינוי, באחורי ידיו וכיוצא, בשעה שאין המנוע עובד. (ב רסה. ח"א תלו)

 

"חשמל סטטי בשבת"

מותר ללבוש בגד העשוי מחומר סינטטי, שבעת לבישתו יוצאים ניצוצות אש. (ה קפג)

 

"מצטלם לתומו בשבת"

מותר לעבור ברחוב שמוצבות בו מצלמות אבטחה לזהות את העוברים ושבים, כגון ברחובות המובילים לכותל המערבי. וכן מותר ליכנס לבית שיש בו מצלמה לצלם את הנכנסים והיוצאים. שהרי המצלמה פועלת תמיד באופן אוטומטי, ומצלמת את כל הנראה ברחוב, אף אם אין עובר שם אדם. וגם בלאו הכי, הרי זה "פסיק רישיה שלא איכפת לו בדרבנן" שמותר. (שו"ת יביע אומר ח"ט סימן לה. שבת ה קעג)

 

עובר ונדלק האור

הגר במקום שכשעוברים בסמוך לבתים, נדלק אור, וכשממשיכים ללכת נכבה האור, ומוכרח לעבור שם, רשאי לעבור. [על פי דעת הרשב"א שכל שעושה מעשה היתר גמור שאין לו קשר לאיסור, ורק הזדמן שם איסור ממילא, הרי זה מותר, כמו כאן שהולך ברחוב ואין דעתו כלל על הדלקה וכיבוי. ובצירוף דעת רבים מהראשונים שפסיק רישיה דלא ניחא ליה אפילו באיסור תורה מותר]. (חשב האפוד, שרגא המאיר. יביע אומר חלק ט סימן לה)


חכמת חכמיו
הגאון רבי אלעזר מנחם שך זצ"ל נאלץ לעבור בימי זקנותו טיפולים בעיניו, ובשל כך שהה אלו ימים בבית החולים. 
אחת האחיות במחלקה התמסרה לצרכיו בצורה מופלאה וסיפקה את כל מבוקשו על הצד הטוב ביותר. 
כשיצא הרב מבית החולים, ניגשה אליו אותה אחות ובקשה ברכה. הטו הנוכחים אוזן לשמוע מה יאמר לה הרב. והנה שומעים שהרב אומר לה: ברכתי אליך, הפסיקי לעשן!
קיבלה האחות את דברי הרב והלכה. 

לסובבים אותו הסביר הרב: האחות הזו הרי התמסרה למילוי כל צרכי, רציתי להודות לה ולברכה על כל מה שעשתה, וכיון שראיתיה מעשנת, ביקשתי למונעה מעישון בשבת, כדי למנוע ממנה את העונש הגדול שיצפה לה בעולם הבא. אולם אם הייתי אומר לה שתפסיק לעשן בשבת, סביר להניח שדברי לא יעשו רושם. 

לכן בקשתי ממנה שתפסיק לעשן, היא הבינה שכוונתי לסכנת הבריאות הנשקפת מהעישון, ואז קיים סיכוי גדול יותר שתמלא אחר בקשתי, וממילא לא תיענש על עישון בשבת.


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏