הלכות חנוכה- "מוצאי שבת של חנוכה"

מתוך חוברת 'חנוכה באגדה ובהלכה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הבדלה במוצאי שבת חנוכה". "הבדלה והדלקת נרות חנוכה". "זמן ההדלקה במוצאי שבת חנוכה". "מתי ידליק מי שמוציא שבת על פי רבינו תם?"...

מוצאי שבת של חנוכה

 

הבדלה והדלקת הנרות

במוצאי שבת בבית, מבדילים על היין תחילה, ואחר כך מדליקים נרות חנוכה, אבל בבית הכנסת מדליקים את הנרות תחילה, ואחר כך מבדילים על היין. ולהלן יבואר טעם החילוק ביניהם. (קפב)

 

זמן צאת השבת

כידוע שיש בלוחות שני זמנים של צאת השבת: 

א. צאת השבת הרגיל. 

ב. צאת השבת לדעת רבנו תם. ויש ליידע את הציבור הקדוש, כי רבנו תם שהיה מגדולי רבותינו הראשונים לפני כשמונה מאות שנה, אינו יחידי בדבר, אלא רוב ככל רבותינו הראשונים מסכימים עמו, וכן פסק מרן בשלחן ערוך (סימן רסא סעיף ב). [וכן פסקו הרמב"ן, המאירי, הרא"ה, הר"ן, הרא"ש, הראב"ד, המגיד משנה, הרז"ה, הסמ"ג, המרדכי, רבנו פרץ, רבנו ירוחם, הרוקח, המבי"ט, הרדב"ז, המהרי"ט, ספר חרדים, המגן אברהם, הבית חדש בתשובה, המנחת כהן, הפרי חדש, החתם סופר, הגאון מליסא, מהר"י עייאש, הריב"א, הגאון רבי עקיבא איגר, ועוד רבים מהפוסקים, ומרן בשלחן ערוך (סימן רסא סעיף ב), ובמשנה ברורה שם. והגאון רבי חיים אבולעפייא וחכמי דורו בזמנו, עמדו והכריזו ברבים בחרם על אנשי מקומם, אשר כל מי שיעיז להקל נגד רבנו תם, ינדו אותו. אמנם מאחר והמנהג הוא כדעת הגאונים כבר שנים רבות קודם שפסק כן מרן בשלחן ערוך, לכן מי שאינו יכול להוציא את השבת כשיטת רבנו תם, סומך על צאת השבת הרגיל, אך מצוה רבה לפרסם ולהודיע ברבים, שהנכון לחוש ולהחמיר שלא לעשות מלאכה במוצאי שבת עד זמן רבנו תם, שזהו ספק איסור סקילה. והגאון החזון איש (אגרות ח"א סימן מא) כתב: "פשטה ההוראה להחמיר כרבנו תם בכל ישראל, והיא הוראה מקוימת כמפי סנהדרי גדולה בלשכת הגזית, ואין שום צד קולא בזה. ולא נמצא מי שאמר שלא לחוש לדעת רבנו תם, ואם איזה גאון כתב להמליץ על מי שמקל, זו אינה הוראה לחקות בה את המקילים". עכ"ד. (שו"ת יביע אומר חלק ב סימן כא, הליכות עולם ח"ג עמוד קמ, חזו"ע ימים נוראים עמוד שפח ועוד. קפו)]

 

אשר על כן, חובה קדושה על כל אדם להשתדל שלא לעשות מלאכה האסורה בשבת מהתורה, אלא לאחר צאת השבת לשיטת רבנו תם וכל הפוסקים כמוהו, ובפרט בחשש עוון חילול שבת שחומרתו גדולה עד מאוד, כי לדעת הפוסקים האלו כל העושה מלאכה לפני צאת השבת של זמן רבנו תם, הרי הוא מחלל שבת גמור.

 

לפיכך, גם במוצאי שבת של חנוכה, לא ידליקו את הנרות עד שיגיע זמן צאת השבת לרבנו תם. 

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏