ל"ט מלאכות שבת- "מלאכת קורע"

כן השתמשו בקריעה לתיקון היריעות ובגדי הכוהנים. מתוך הלכות ל"ט אבות מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הגדרת מלאכת קורע", "מהי תולדה של קורע?", "האם מותר לחתוך נייר טואלט בשבת?", "האם מותר להפריד בשבת דפים דבוקים שנמצאו בספר חדש?", "הפרדת צמר גפן בשבת", "פתיחת קופסאות ושקיות בשבת", "האם מותר לחתוך חוט של מאכל בשבת?"...

מלאכת קורע


הגדרת המלאכה

הקורע מבגד כדי לתקנו, עובר על מלאכת קורע [אף שאינו מתקנו בשבת], אבל הקורע שלא על מנת לתקנו, עובר על איסור דרבנן, כיון שהוא רק מקלקל.

 

תולדת קורע

המפריד ניירות דבוקים זה בזה על מנת לתקן, עובר על תולדת קורע, וחייב.

 

"הכנת נייר טואלט לשבת"

יש להכין מערב שבת כמות מספקת של נייר חתוך, כדי להשתמש בו לבית הכיסא [שירותים] ולשאר צרכים. ואם שכח להכין או נקלע למקום שאין שם נייר חתוך, יחתוך בשינוי [במרפק או ברגל], מפני כבוד הבריות, וכדי שיברך בנקיות. (ה קמו)

 

"הפרדת דפים בשבת"

ספר חדש שנמצאו בו דפים דבוקים, מותר להפרידם, כי דיבוקם לא נעשה על מנת להתקיים. 

אולם אם הדפים מחוברים מחמת שלא נחתכו בדפוס, אסור להפרידם. (שבת ה פה)

חבילת נייר טואלט שחתכוה במספריים ונמצאו ניירות מחוברים, מותר להפרידם. כיוון שאינם מחוברים ממש אלא נראים כמחוברים מלחץ החיתוך.

 

"תלישת צמר גפן בשבת"

מותר לתלוש חתיכת צמר גפן מחבילה. והרי זה כתולש מתלוש, שמותר. ועוד שסיבי הצמר גפן דקים מאוד ונראים כגופים נפרדים, ולא שייך בהם קורע, וכמו סיבים של קורי עכביש שאין בהם קורע. (מהר"ם בריסק, ישכיל עבדי, ציץ אליעזר, הגרשז"א. שבת ג שעז)

 

שקיות מזון ומצרכים

שקיות חלב וממתקים, חבילות מזון, כוסות חד פעמי, טישו, טיטולים וכל שיש צורך בהם לשבת, מותר לקורען ולפותחן. כמבואר בהרחבה להלן בדין פתיחת קופסאות ושקיות.

 

"קריעת חוט התפור במאכל בשבת"

הנותנים בסיר החמין עוף או חתיכת בשר רחבה וגדולה ממולאים באורז, ותופרים אותם בחוט לבל יפתחו, מותר לקרוע את החוט בשבת. (סימן שיד ס"ט. שבת ה עד) כתב בספר שבולי הלקט (סימן פז): כשיושב אדם בסעודה בשבת, ומביאים לפניו תרנגולת צלויה או בשר צלוי וקשורים בגמי או בדבר אחר, מותר לו לחתוך אותו הקישור, כי פסיקת התלוש אינה אסורה אלא אם מתקנו למידה או לעשות כלי. וכן מצאתי שהעידו על אדם גדול רבי שניאור ב"ר יהודה זצ"ל שחתך קשרי הכבש שהיה קשור בו בשיפוד כשהוא צלי, והיתר גמור הוא, וכן אנו נוהגים לחתוך בשבת אגד גדיים וגם עופות המקולסים וחוטי תפירתם. ע"כ.


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏