ל"ט מלאכות שבת- "מלאכת תופר"

כן השתמשו בתפירה להכנת היריעות ובגדי הכוהנים. מתוך הלכות ל"ט אבות מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הגדרת מלאכת תופר", "האם מותר להשתמש בסיכת ביטחון בשבת?", "האם מותר לחבר בשבת את הביטנה או את הכובע למעיל על ידי רוכסן?", "מתיחת חוט בשבת", "מהי תולדה של תופר?", "האם מותר בשבת לפתוח את המדבקות שבטיטולים?" "דין מדבקות לסימנייה בספר בשבת", "האם מותר לחבר מגנט בשבת?", "האם מותר להשתמש בניילון נצמד בשבת"...

מלאכת תופר


הגדרת המלאכה

התופר שתי תפירות, דהיינו שמכניס את החוט בבד ומוציאו, וחוזר ומכניסו, עובר על מלאכת תופר. ובלבד שקשר את החוט בשני ראשיו שאז התפירה מתקיימת ולא ישמט החוט. אבל אם לא קשר, עבר איסור מדרבנן. והתופר שלוש תפירות, אף אם לא קשר את ראשי החוט, עבר מהתורה, כיון שהתפירה מתקיימת בכך. ]רמב"ם פ"י ה"ט[

 

"סיכת ביטחון בשבת"

מותר לחבר את שני חלקי הבגד במחט, בסיכה או בסיכת בטחון, אפילו אם עושה שלוש תחיבות ועל דעת להתקיים. כיון שאין זה שייך למעשה תפירה, כי אין תפירה בלי חוט, והרי זה דומה למחבר שני בגדים באטבי כביסה. (ה"ע ד רכט. שבת ג עו, שבת ה פ)

 

"חיבור ביטנה וכובע ברוכסן"

מותר לחבר את הביטנה או את הכובע למעיל על ידי רוכסן, אף שכוונתו להשאירם מחוברים זמן רב, כיון שאין דרך תפירה בכך, ובקל יכול לפותחו, והרי זה כמו כפתור המחבר את חלקי הבגד. (שבת ה פג)

 

"מתיחת חוט בשבת"

חוט שהתרופף ויצא מעט מהבגד, אסור למותחו כדי להדק את התפר. וכן כפתור שהתרופף, לא ימתח את החוט המחבר את הכפתור לבגד. (סימן שמ ס"ו. ה קלח)


תולדת תופר - הדבקת ניירות

המדביק ניירות, עובר על תולדת תופר, שמחבר שני דברים יחד. (סימן שמ סעיף יד)

 

"טיטולים בשבת"

מותר לפתוח את המדבקות שבטיטולים, הואיל והדבקתם לא נעשית לקיום אלא על דעת שיפתחו אותן. ואולם כשמסיים את השימוש בטיטול וזורקו לאשפה, לא ידביק את המדבקות עליו, כי אז ההדבקה נעשית לקיום. על כן, יתנהו בשקית ניילון ויקשרה קשר אחד בלבד שלא תפָּתח וישליכה לאשפה. ובטיטולים הנדבקים באמצעות סקוטש, מותר להדביקן, כדלהלן. (שבת ה פה)

 

"מדבקות סימניות לספר"

מדבקה שמדביק בצד הדף שבספר, כדי שיהיה לו לסימן והיכר היכן הגיע בלימודו, ושוב כשמסיים לימודו, מדביק אותו בדף האחר שבו סיים עתה, מותר להשתמש במדבקה זו בשבת, לפי שאין ההדבקה לקיום. והרי זה דומה להדבקת טיטולים הנ"ל, והסרת נייר מהפלסטר. (שבת ג תג)

 

"מגנט בשבת", "ניילון נצמד בשבת" ושימוש בסקוטש

מותר להשתמש במגנט, לפי שאין זה חיבור אלא כוח משיכה בלבד. על כן, מגנט עם ברכת "אשר יצר" וכיוצא, מותר להדביקו על המקרר. וכן מותר להשתמש בניילון נצמד שעוטפים בו מאכל ונדבק קצה אחד על השני (חוט שני א קלה ועוד). וכן מותר להשתמש בדברים שהדבקתם נעשית על ידי סקוטש, שגם זה אינו חיבור ממש, ואינו דומה להדבקה רגילה. (איל משולש עמ' פז. שש"כ, הגר"ש וואזנר, תורת המלאכות ד קמט)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏