ל"ט מלאכות שבת- "מלאכות קושר ומתיר"

ר במשכן?" במשכן השתמשו בקשירה והתרה למצודות התחשים, הכנת היריעות ובגדי הכוהנים. מתוך הלכות ל"ט אבות מלאכות האסורות מדאורייתא בשבת כפי שמובאות בחוברת 'שבת בהלכה ובאגדה' של הרב דוד שלום נקי שליט"א: "הגדרת מלאכות קושר ומתיר", "האם מותר לקשור בלון בשבת?", "קשר שמותר בשבת", "האם מותר לקשור מטפחת בשבת?", "קשר עניבה בשבת", האם מותר לקשור עניבה בשבת?", "התרת הקשר בשבת", האם מותר לקשור שקית אשפה בשני קשרים?", "האם מותר להשתמש באזיקונים בשבת?"...

מלאכות קושר ומתיר


הגדרת המלאכה

הקושר קשר של קיימא [שעשוי להתקיים לעולם] הרי"ף והרמב"ם[. ויש אומרים שעשוי להתקיים שבוע ימים, ויש להחמיר כן], והוא מעשה אומן [קשר מיוחד שרק בעלי המקצוע יודעים אותו, כמו הספנים שקושרים רצועה כמין טבעת בנקב שבראש הספינה והיא נשארת שם לעולם, וכשרוצה להעמיד את הספינה קושר רצועה באותה טבעת ומעמידה בה, וכשרוצה להפליג מתיר הרצועה ונוטלה], חייב מהתורה. (שבת ה מג, מז)

 

קשר האסור מדרבנן

קשר של קיימא שאינו מעשה אומן, איסורו מדרבנן. וכן קשר שהוא מעשה אומן אך אינו של קיימא, איסורו מדרבנן. [ולצורך מצווה, מותר לקושרו]. (שבת ה מה, סג) 


על כן, אסור לקשור בלון מנופח או שקית אשפה קודם שזורקה, שאף שהקשר אינו מעשה אומן, אבל הוא קשר של קיימא. ומכל מקום מותר ללפף חוט ברזל או סרט נייר על שקית ניילון או בלון מנופח, כדי לסוגרם היטב, ומותר גם לפותחם ללא חשש. (שבת ה עז)

 

אם קשר הציצית רופף, אסור להדקו, שנמצא קושר קשר של קיימא. (שבת ה סה)

 

קשר המותר

קשר שאינו מעשה אומן, וגם אינו של קיימא או שהוא מסופק אם הוא של קיימא, כגון שאינו יודע אימתי יפתחהו [תוך שבוע או יותר], מותר לקושרו. (שבת ה מז, נ)

 

שני קשרים

קשר על גבי קשר, אינו נחשב קשר אומן. על כן, מותר לקשור שני קשרים זה על זה כשפותחם תוך שבוע. 

וכתב מרן החיד"א: "פשט המנהג להקל בזה, ואין מי שחושש לזה אלא מיעוט שבמיעוט שבטלים במיעוטם". ויש מקילים רק במקום צער, כגון שנקשר שרוך הנעל שני קשרים ואינו יכול להוציאה מרגלו. וכל שכן לצורך מצווה, כספר תורה של בני אשכנז שקשרוהו בשני קשרים. ואם נקשר חזק מאוד ולא יכול להתירו, רשאי לחותכו בסכין [שפסיקת התלוש מותרת, כשלא מכווין למידה]. (שבת ה נז, סח)

 

בארבעת המינים שבחג הסוכות, נכון לאגוד את הלולב עם ההדס והערבה בשני קשרים קודם החג. ואם לא אגד קודם החג, לכתחילה לא יקשור ביום טוב, מאחר וזהו קשר של קיימא לכל ימי החג, אלא יקשור קשר עניבה כדלהלן. ויש מתירים לקשור שני קשרים, כיון שזהו קשר של מצווה. אבל המחמירים אומרים, כיון שאין חובה לאוגדם, לא נחשב הקשר כמצווה גמורה. ולכל הדעות, רשאי לקשור אם יכוון להתירו תוך שבוע (כגון לצורך החלפת הערבות שמתייבשות]. (שבת ה סג. חזו"ע סוכות שדמ)

 

מטפחת ראש

מותר לאשה לכתחילה לקשור שני קשרים במטפחת ראש שעליה, ואפילו אם נשאר הקשר ליותר משבוע, כיון שאין הקשר אמיץ וחזק כל כך. (שבת ה ע)

 

"קשר עניבה"

מותר לקשור קשר אחד ועניבה על גביו, אפילו שהוא מהודק יפה ואין דעתו לפותחו לעולם. ועניבה, היינו כמו שרגילים לקשור פלח בשרוך הנעליים. (סימן שיז ס"ה והרמ"א, הלבוש, הגר"א, החיד"א, מאורי אור, שואל ונשאל, הגאון ממונקאטש, מהרש"ג, ציץ אליעזר, בית אבי ועוד. שבת ה סו, ע)


עניבה

מותר לקשור עניבה בשבת, וטוב שיפתח את הקשר במוצאי שבת.

 


"התרת הקשר בשבת"

כל קשר שמותר לקושרו בשבת, מותר להתירו בשבת. וקשר שאסור לקושרו, אסור להתירו. על כן, אסור לקשור שקית אשפה בשני קשרים, וכן שקית אשפה שקשרה בערב שבת בשני קשרים, ולא הספיק לזורקה, ורוצה בשבת ליתן בתוכה עוד אשפה, אסור להתירם. כיון שקשרם קשר של קיימא שלא על מנת לפותחם כלל. (שבת ה מז)

 

קשר שני קשרים בימי החול מבלי לחשוב אימתי יתירם, מותר להתירם, מפני שאינם נחשבים של קיימא, מאחר ובעת הקשירה לא היה ברור שישאירם זמן רב בלי התרה. וכל שכן במה שמצוי שקונים חלות ועוגות בערב שבת וקושרים אותם בשקית בשני קשרים שלא יתייבשו, שמותר להתירם. (שבת ה מז, סו)

 

אזיקונים

מותר להשתמש באזיקונים, כדי לאגוד כמה דברים יחד, אף שהחיבור נעשה לקיימא, כיון שאין כאן מעשה קשירה אלא הידוק בלבד. על כן, מותר להדק באזיקונים את המחיצות שבין הגברים לנשים שלא יפתחו. (שבת ה עה)

 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏